Kokoukset

Jätelautakunta kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa. Kokousasioista tiedotetaan tällä sivulla kokoustiedoittein ja linkki pöytäkirjaan julkaistaan kokouksen jälkeen seuraavana päivänä.


Kokoustiedotteet

minus
plus
Jätehuoltomääräysten päivitykset hyväksytty: kiinteistöt liitetään entistä tehokkaammin jätehuoltoon 30.05.2024

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia sitovia paikallisia säännöksiä. Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt päivityksiä toimialueensa määräyksiin. Keskeisimmät muutokset kohdistuvat sääntelyyn siitä, miten kiinteistöt liitetään kunnallisen jätehuollon piiriin.

Kaikilla asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöillä on oltava sekajätteen jätehuolto, mutta myös kierrätettävien jätteiden erilliskeräystä edellytetään tietyiltä kiinteistöiltä taajamissa. Nämä erilliskeräysvelvoitteet ovat laajentuneet ja edelleen laajenemassa. Vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä on oltava sekajätteen lisäksi keräyksessä biojäte, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset sekä metalli. Ensi syksynä tulee lisäksi voimaan velvoite biojätteen erilliskeräykseen tai kompostointiin kaikilla vakituisilla asuinkiinteistöillä Kuopion keskeisellä kaupunkialueella, Siilinjärven keskustaajamassa ja Vuorela-Toivala-taajamassa sekä Pieksämäen keskeisellä kaupunkialueella.

Kun erilliskeräysvelvoitteiden laajentumisen toteuttamisesta on saatu kokemuksia, on todettu, että lukuisia kiinteistöjä jää tiedottamisesta ja jätehuoltoviranomaisen kehotuksista huolimatta kierrätettävien jätteiden keräyksen ulkopuolelle. Jotta kiinteistöt saadaan tehokkaasti ja yhdenvertaisesti keräyksen piiriin, määräyksiin on hyväksytty muutos siihen, miten velvoitteet toteutetaan. Jos kiinteistön haltija ei itse tilaa kehotusten myötä kiinteistölleen vaadittavia jäteastioita, Jätekukko toimittaa ne ilman tilausta.

Muutos jätehuoltoon liittämistä koskevaan sääntelyyn koskee rivi- ja kerrostaloja sekä taajamissa sijaitsevia omakotitaloja ja paritaloja. Vapaa-ajan kiinteistöille ja haja-asutusalueilla sijaitseville asuinkiinteistöille jäteastioita ei toimiteta ilman tilausta, vaan nämä kiinteistöt liitetään entiseen tapaan Jätekukon järjestämien aluekeräyspisteiden käyttäjiksi, jos muuta jätehuollon järjestämistapaa ei ilmoiteta.

Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan päivitettynä 1.10.2024. Voimassaolevat määräykset ovat saatavilla jätelautakunnan verkkosivuilla.

minus
plus
Jätehuoltomääräyksiin valmisteltu muutoksia 21.03.2024

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan jätehuoltomääräysten muuttamista. Määräyksiin on tulossa muutoksia, jotka kohdistuvat erityisesti sääntelyyn siitä, miten kiinteistöt liitetään sekajätteen ja kierrätettävien jätteiden jätehuoltoon.

Kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteet ovat vähitellen laajentuneet niin tällä alueella kuin valtakunnallisestikin. Kun eri alueilla on saatu kokemuksia jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden laajentumisesta, on todettu, että lukuisia kiinteistöjä jää tiedottamisesta ja jätehuoltoviranomaisen kehotuksista huolimatta osin tai kokonaan kierrätettävien jätteiden keräyksen ulkopuolelle.

Jotta kiinteistöt saadaan jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti tehokkaasti keräyksen piiriin, määräyksiin esitetään muutosta siihen, miten velvoitteet toteutetaan. Mikäli kiinteistön haltija ei itse tilaa kiinteistölleen vaadittavia jäteastioita, Jätekukko toimittaa ne lähtökohtaisesti ilman tilausta. Muutos jätehuoltoon liittämistä koskevaan sääntelyyn koskee rivi- ja kerrostaloja sekä taajamissa sijaitsevia omakotitaloja ja paritaloja.

Jätehuoltomääräykset ovat nyt luonnosvaiheessa ja kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa niihin, lisätietoa vaikuttamismahdollisuuksista on kuulutuksessa. Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräysten muutoksista myöhemmin keväällä ja muutosten on määrä tulla voimaan syksyllä 2024.

minus
plus
Vuoden 2024 alussa voimaan taksamuutoksia 07.12.2023

Jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan vuoden 2024 alussa voimaan tulevat jätetaksat. Jätemaksuihin tulee korotusta, koska jätteiden käsittelykustannukset ja osin muutkin palvelujen tuottamisen kustannukset ovat nousseet. Korotukset kohdistuvat lähinnä perusmaksuihin ja sekajäteastioiden tyhjennysmaksuihin. Kotitalouksien jätemaksut nousevat tyypillisissä tilanteissa noin 3-7 % eli 0,50–1,00 euroa kuukaudessa.

Kaikille asuin- ja vapaa-ajankiinteistöille kuuluu huoneistokohtainen perusmaksu. Maksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto eli lajitteluasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto, Jätekukon ekopisteet ja poistotekstiilien keräys. Vakituisen asunnon perusmaksun suuruus on jatkossa 27,50 euroa vuodessa, jos biojätteet lajitellaan kiinteistöllä eli biojätteelle on kompostointi tai erilliskeräys. Jos biojätettä ei lajitella, on vakituisen asunnon perusmaksun suuruus 49,50 euroa vuodessa. Vapaa-ajan asunnoilla maksu on jatkossa 16 euroa vuodessa.

Sekajätteen käsittelykustannusten kasvamisen vuoksi sekajäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat astiakoosta riippuen 3–9 %. Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen, kuljetuksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset kierrätyksen edistämiseksi.

Biojäteastian tyhjennyshinnalla katetaan biojätteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset. Hinnoittelu muuttuu niin, että kotitalouksilla on jatkossa eri tyhjennyshinta 140 ja 240 litran biojäteastialle. Muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin tyhjennysmaksuihin ei tule muutoksia. Tyhjennyshinnat ovat sekajätettä edullisemmat, ja näin kannustetaan näiden jätteiden huolelliseen lajitteluun ja kierrättämiseen.

minus
plus
Jätetaksat käsittelyssä – jätemaksuihin odotettavissa pientä korotusta 12.10.2023

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan luonnokset ensi vuoden jätetaksoiksi. Taksoissa määritellään maksut lakisääteisille kunnallisille jätehuoltopalveluille, jotka järjestää kuntien jäteyhtiö, Jätekukko.

Kotitalouksien jätemaksun rakenne pidetään ennallaan. Maksu koostuu kahdesta osasta: 1) asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja 2) jäteastian tyhjennysmaksuista tai aluekeräyspisteen käyttömaksusta. Kustannusten nousun vuoksi jätemaksuihin on tulossa korotuksia. Kotitalouksien jätehuollon kokonaiskustannukset nousevat korotusten myötä tyypillisissä tilanteissa 0,50–1,00 euroa kuukausitasolla. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa kiinteistön jätehuoltopalvelut ja syntyvän jätteen määrä.

Perusmaksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kaikkien kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto, kuten lajitteluasemien rakenteet ja ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto, Jätekukon ekopisteet, sekä poistotekstiilien keräys. Kustannusten nousun vuoksi vakituisten asuntojen perusmaksua esitetään korotettavaksi 2,50–3,00 euroa vuodessa. Vapaa-ajan asuntojen perusmaksu on nousemassa euron vuodessa.

Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen, kuljetuksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset, jotta biojäteastian tyhjennyshinta saadaan pidettyä kierrätyksen edistämiseksi sekajätettä edullisempana. Sekajätteen kuljetuskustannukset ovat pysymässä ennallaan, mutta käsittelykulut ja yleiset kustannukset ovat kasvaneet. Tämän vuoksi sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin on tulossa astiakoosta riippuen 3–9 %:n korotus. Korotus on matalin pienillä jäteastioilla ja suurin isoimmilla jäteastioilla.

Biojätteen sekä muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin tyhjennysmaksuilla katetaan kierrätettävien jätteiden keräyksen ja kuljetuksen suorat kustannukset. Hinnat ovat sekajätteen tyhjennyshintaa alemmat, koska Jätekukon yleiset kustannukset, kuten hallinnon ja asiakaspalvelun kulut, kohdistetaan yksistään sekajätteen maksuihin. Näin taksalla kannustetaan kierrätettävien jätteiden erilliskeräykseen.

Muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin tyhjennyshinnat ovat säilymässä ennallaan. Biojäteastioiden hinnoittelua esitetään sen sijaan muuttavaksi niin, että kotitalouksille otetaan käyttöön eri tyhjennyshinnat 140 ja 240 litran jäteastialle. Muutoksella pyritään siihen, että jätemaksu vastaa paremmin syntyvää biojätemäärää. Jatkossa 140 litran jäteastian tyhjennyshinta on taksaesityksen mukaan noin 15 % edullisempi kuin 240 litran jäteastian tyhjennyshinta. Biojätteen 240 litran jäteastian tyhjennyshintaan esitetään muutoksen myötä 5 %:n korotus.

Jätetaksa on nyt luonnosvaiheessa ja kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen. Jätelautakunnalle voi esittää kirjallisesti 6.11.2023 asti mielipiteitä taksamuutoksista. Lisätietoa asiasta on kuulutuksessa. Jätelautakunta päättää ensi vuoden taksasta loppuvuoden kokouksessaan.

minus
plus
Uusi jätehuollon palvelutaso hyväksytty 12.10.2023

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan jätehuollon palvelutason vuoteen 2030. Jätehuollon palvelutasossa asetetaan vähimmäistaso kuntalaisille tarjottaville jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö, Jätekukko toteuttaa. Näitä ovat jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalvelut sekä palveluneuvonta ja viestintä. Lisäksi on määritelty taso jätehuoltoviranomaisen toteuttamille viranomaispalveluille.

Jätehuollon palvelutaso valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä jätehuoltoviranomaisen, alueen kuntien ja Jätekukon kesken. Kuntalaisten ja eri sidosryhmien näkemyksiä jätehuollon palveluiden kehittämistarpeista selvitettiin kyselyin ja työpajamenetelmin. Palvelutasoluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä touko-elokuussa 2023, ja luonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet on huomioitu hyväksytyssä palvelutasossa.

Palvelutason keskeisimmät muutokset koskevat lajitteluasemaverkostoa ja täydentäviä ekopisteitä. Lajitteluasemaverkostoa kehitetään vuoteen 2030 mennessä niin, että nykyistä hieman suppeampi kiinteiden lajitteluasemien verkosto ja sitä täydentävä kiertävä palvelu muodostavat saavutettavan ja toimivan kokonaisuuden. Uusilla lajitteluasemilla tarjotaan laajat aukioloajat ja valmius itsepalvelutoimintaan. Niissä taajamissa, joissa ei ole kiinteää lajitteluasemaa, tarjotaan kiertävää lajitteluasemapalvelua keskeisillä pysähdyspaikoilla.

Jätekukko täydentää Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n tarjoamaa ekopistepalvelua järjestämällä ekopisteen niille alueille, joilla on kuntalaisten säännöllisesti käyttämiä lähipalveluja, kuten päivittäistavarakauppa tai koulu eikä alueella ole Ringin järjestämää ekopistettä. Jätekukon täydentävä ekopisteverkosto kasvaa noin kymmenellä ekopisteellä vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisäksi muovipakkausten keräys järjestetään kaikille Jätekukon täydentäville ekopisteille ja Ringin kanssa pyritään tekemään yhteistyötä niin, että myös kaikkiin taajamissa ja tiiviin ympärivuotisen loma-asutuksen alueilla sijaitseville Rinki-ekopisteille saadaan muovipakkausten keräys viimeistään vuonna 2025.

Palvelutason muutosten vaikutuksia ja linjausten oikeasuuntaisuutta seurataan, ja palvelutasoa päivitetään tarvittaessa voimassaolokauden puolivälissä.

minus
plus
Jätehuollon palvelutasoluonnos nähtäville – kuntalaisilla mahdollisuus vaikuttaa 11.05.2023

Jätelautakunta käsitteli kokouksessaan luonnoksen jätehuollon palvelutasoksi vuoteen 2030. Palvelutasossa asetetaan vähimmäistaso kuntalaisille tarjottaville jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko toteuttaa. Näitä ovat jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalvelut sekä palveluneuvonta ja viestintä. Lisäksi on määritelty taso jätehuoltoviranomaisen toteuttamille viranomaispalveluille.

Palvelutasoluonnoksen merkittävimmät muutokset voimassa olevaan palvelutasoon nähden koskevat kierrätettävien jätteiden aluekeräystä ja lajitteluasemapalvelua. Jätehuoltopalvelujen saavutettavuuden parantamista on toivottu laajasti palvelutasoa valmistellessa, ja toiveeseen on pyritty vastaamaan täydentävien ekopisteiden lisäämisellä, muovipakkausten keräyksen laajentamisella sekä lajitteluasemapalvelun kehittämisellä.

Asukkaat voivat esittää näkemyksiään jätehuollon palvelutason luonnoksesta 18.8.2023 saakka. Mielipiteet voi lähettää jätelautakunnalle kirjallisesti tai sähköpostitse. Ehdotus jätehuollon palvelutasoksi viedään jätelautakunnalle hyväksyttäväksi syksyllä 2023.

minus
plus
Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030 kuntiin hyväksyttäväksi 11.05.2023

Jätelautakunta hyväksyi kokouksessa jätepoliittisen ohjelman ehdotuksen ja esittää ohjelman hyväksyttäväksi kaikille toimialueensa kunnille. Jätepoliittinen ohjelma kertoo, kuinka toimialueen jätehuoltoa kehitetään ja kiertotaloutta edistetään tulevina vuosina.

Jätelautakunta valmisteli ohjelman yhteistyössä kuntien ja Jätekukon kanssa. Ohjelmaa varten selvitettiin työpajoissa ja kyselyillä kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä siitä, mitä jätehuollossa olisi tärkeää kehittää. Ohjelmaluonnos oli yleisesti nähtävillä helmi-maaliskuussa 2023, ja luonnokseen esitetyt lausunnot ja mielipiteet on huomioitu ohjelmaehdotuksessa. Kuulemiskierroksen perusteella ohjelmaa ja sen toteuttamista pidetään tärkeänä, jotta valtakunnalliset kierrätystavoitteet voidaan alueella saavuttaa.

Jätepoliittisen ohjelman avulla edistetään jätteettömyyttä ja vastuullista kuluttamista, tehostetaan materiaalien kiertoa sekä kehitetään jätehuoltopalveluita asiakastarpeet ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on vähentää jätettä siten, että syntyvä jätemäärä on vuonna 2030 pienempi kuin vertailuvuonna 2020. Kierrätysastetta halutaan nostaa nykyisestä noin 47 %:sta merkittävästi – tavoitteena on, että jätteistä kierrätettäisiin 65 %. Lisäksi tavoitteena on, että asiakastyytyväisyys jätehuoltopalveluihin on korkealla tasolla ja jätehuolto toteutetaan alueella hiilineutraalisti. Tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelmaan on määritelty konkreettisia toimenpiteitä toimialueen kunnille, Jätekukolle ja jätelautakunnalle.

minus
plus
Jätekukolle lupa poiketa jätehuoltomääräyksistä häiriötilanteessa ja sen jälkeen 02.03.2023

Jätekukon järjestämissä jätteenkuljetuksissa on ollut häiriötila, joka alkoi yhden kuljetusurakoitsijan konkurssiin hakeutumisesta (10.2.2023) ja vaikeutui kuljetusalan lakon aikana (15.2.-21.2.2023). Häiriötilanteen vuoksi jätteenkuljetuksia ei ole saatu toteutettua aikataulussa ja tilanteen normalisoitumiseen menee aikaa.

Jätekukko on hakenut häiriötilan vuoksi jätelautakunnalta jätehuoltomääräyksistä poikkeamista. Jätekukko ei voi kaikilta osin noudattaa jätehuoltomääräysten mukaisia jäteastioiden vähimmäistyhjennysvälejä. Häiriötilan aikana ja sitä purettaessa jätteenkuljetuksia on priorisoitu ja priorisoidaan edelleen jätelajeittain, kohteittain ja alueittain.

Jätelautakunta myönsi kokouksessaan Jätekukolle luvan poiketa jätehuoltomääräysten mukaisista tyhjennysväleistä siten, että pidennykset tyhjennysväleihin kohdistetaan ensisijaisesti vähiten haittaa aiheuttaviin jätteisiin, vähän jätettä tuottaviin kohteisiin ja haja-asutusalueille. Sekajätteellä tyhjennykset ovat olleet pisimmillään myöhässä noin kaksi viikkoa, pakkausjätteillä viiveet ovat olleet paikoin tätä enemmän. Biojätteen tyhjennyksiin viivästykset eivät ole kohdistuneet.

Koska kuljetusalan toinen lakko ei toteutunut, Jätekukko on päässyt jo purkamaan jätteenkuljetusten viiveitä. Jätekukko hoitaa jätteen kuormausta mahdollisuuksien mukaan jätehuoltomääräysten mukaisin laajennetuin kuormausajoin eli arkisin klo 5–23 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 6–22. Jätekukon tavoitteena on saada jätteenkuljetukset normalisoitumaan maaliskuun loppuun mennessä.

minus
plus
Vaikuta jätehuollon kehittämiseen – jätepoliittinen ohjelma luonnosvaiheessa 09.02.2023

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan luonnoksen kuntien yhteiseksi jätepoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet kunnallisen jätehuollon kehittämiselle sekä kiertotalouden edistämiselle jätelautakunnan toimialueen 15 kunnassa.

Jätelautakunta valmisteli uuden jätepoliittisen ohjelman vuoden 2022 aikana yhteistyössä toimialueensa kuntien ja Jätekukon kanssa. Ohjelmaa varten selvitettiin työpajoissa ja kyselyillä kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä siitä, mitä jätehuollossa olisi tärkeää kehittää.

Nyt käsittelyssä oleva jätepoliittinen ohjelma toimii jätehuollon suunnannäyttäjänä vuoteen 2030 saakka.  Ohjelman asiakokonaisuudet ovat seuraavat:

  • jätteettömyys ja vastuullinen kuluttaminen;
  • kattava materiaalien kierto ja korkea kierrätysaste;
  • asiakas- ja ympäristölähtöiset jätehuoltopalvelut.

Ohjelman keskeisenä tavoitteena on vähentää jätettä siten, että syntyvä jätemäärä on vuonna 2030 pienempi kuin vertailuvuonna 2020. Kierrätysastetta halutaan nostaa nykyisestä noin 47 %:sta merkittävästi – tavoitteena on, että jätteistä kierrätettäisiin 65 %. Lisäksi tavoitteena on, että asiakastyytyväisyys jätehuoltopalveluihin on korkealla tasolla ja jätehuolto toteutetaan alueella hiilineutraalisti.

Jätepoliittisen ohjelman luonnos on asukkaiden kommentoitavissa 17.3.2023 saakka. Jätelautakunta käsittelee jätepoliittista ohjelmaa vielä keväällä, jolloin otetaan huomioon kuntalaisten näkemykset sekä kuntien ja muiden tahojen lausunnot. Tämän jälkeen ohjelma esitetään kuntiin hyväksyttäväksi. Näin kaikki alueen kunnat sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin.

minus
plus
Uudet jätetaksat voimaan 1.1.2023 01.12.2022

Jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan vuoden 2023 alussa voimaan tulevat jätetaksat. Jätetaksassa määritellään maksut kotitalouksien jätehuoltopalveluille, jotka kuntien jäteyhtiö Jätekukko järjestää. Jätemaksuihin tulee korotusta, koska kuljetuskustannukset ja osin muutkin palvelujen tuottamisen kustannukset ovat nousseet. Korotus nostaa kotitalouksien jätemaksuja tyypillisesti noin 7-10 %, mikä tarkoittaa noin euron korotusta jätehuollon kuukausikustannuksiin. Jätemaksuihin vaikuttaa paljon se, miten paljon jätettä syntyy ja mitä jätehuoltopalveluja kiinteistöllä on käytössä.

Kaikille asuin- ja vapaa-ajankiinteistöille kuuluu huoneistokohtainen perusmaksu. Maksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto eli lajitteluasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto, Jätekukon ekopisteet ja poistotekstiilien keräys. Vakituisen asunnon perusmaksun suuruus on jatkossa 25 euroa vuodessa, jos biojätteet lajitellaan eli biojätteelle on kiinteistöllä kompostointi tai erilliskeräys. Jos biojätettä ei lajitella, on maksun suuruus 46,50 euroa vuodessa. Vapaa-ajan asunnoilla maksu on jatkossa 15 euroa vuodessa.

Kuljetuskustannusten kasvamisen vuoksi jäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat jätelajista riippuen 4–13 %. Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen, kuljetuksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset. Biojätteen sekä muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin tyhjennysmaksuilla katetaan vain keräyksen ja kuljetuksen suorat kustannukset. Näiden kierrätettävien jätteiden tyhjennyshinnat voidaan pitää sekajätteen tyhjennyshintaa alhaisempina sen ansiosta, että sekajätteen maksuilla katetaan osin myös kierrätettäviin jätteisiin liittyviä kustannuksia.

Lue lisää jätetaksoista >

minus
plus
Hyväksytyissä jätehuoltomääräyksissä uusia velvoitteita ja joustoja 01.12.2022

Jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan uudistetut jätehuoltomääräykset. Määräyksiin tulee uusia velvoitteita lainsäädäntömuutosten pohjalta, mutta myös joustoja asiakastoiveiden mukaisesti. Määräyksissä on huomioitu ja yhteensovitettu mahdollisuuksien mukaan eri viranomaisten, sidosryhmien ja asukkaiden esittämät näkemykset.

Yksi keskeisimmistä määräysmuutoksista on kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteiden tiukentuminen. Vuoden 2023 heinäkuussa muovi- ja lasipakkausten sekä metallin erilliskeräysvelvoite laajenee kaikille vähintään viiden huoneiston kiinteistöille taajamissa. Vuoden 2024 syyskuun lopussa tulee voimaan lisäksi velvoite, jonka mukaan suurimmissa taajamissa kaikilta asuinkiinteistöiltä on kerättävä sekajätteen lisäksi biojäte. Tämä omakotitalojakin koskeva biojätteen keräysvelvoite tulee koskemaan Kuopion, Pieksämäen ja Siilinjärven keskustaajamia sekä Siilinjärven Toivala-Vuorela taajamaa. Biojätteen kompostointi on vaihtoehto erilliskeräykselle.

Kompostointi on suositeltava tapa käsitellä biojätteet niilläkin kiinteistöillä, joita biojätteen erilliskeräysvelvoitteet eivät koske. Biojätettä kompostoitaessa on oltava jatkossakin haittaeläimiltä suojattu kompostori. Uudistuneissa jätehuoltomääräyksissä kompostorilta ei kuitenkaan edellytetä lämpöeristystä, jos vain tilavuutta biojätteelle on riittävästi myös talvella, kun komposti voi jäätyä. Kompostoinnista on ilmoitettava Jätekukkoon.

Jätehuoltomääräysten mukaan jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti riittävän tiheillä tyhjennysväleillä, jottei jätteistä aiheudu haittoja. Tätä sääntelyä väljennetään hieman, jotta voidaan huomioida paremmin ne asiakkaat, joilla jätettä syntyy vain vähän. Jatkossa ne kotitaloudet, joilla on käytössä korkeintaan 240 litran sekajäteastia ja biojätteet erilliskerätään tai kompostoidaan, voivat tyhjennyttää sekajätteen kahdeksan viikon välein ympäri vuoden. Lisäksi pientalojen ja pienten taloyhtiöiden on mahdollista pidentää biojäteastian tyhjennysväli talviajaksi neljään viikkoon.

Lue lisää jätehuoltomääräysten uudistuksesta >

minus
plus
Kotitalouksien jätehuollon kuukausittaisiin kustannuksiin noin euron korotus 06.10.2022

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan luonnokset ensi vuoden jätetaksoiksi. Taksoissa määritellään maksut kunnallisen jäteyhtiön, Jätekukon, järjestämille jätehuoltopalveluille.

Kotitalouksien jätemaksun rakenne pysyy ennallaan. Maksu koostuu kahdesta osasta: 1) asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja 2) jäteastian tyhjennysmaksuista tai aluekeräyspisteen käyttömaksusta.

Jätemaksuihin on odotettavissa korotusta erityisesti kilpailutettujen jätteenkuljetusten kustannusten nousun vuoksi. Lisäksi kustannuksia nostaa uutena palveluna jätelain mukaisesti järjestettävä poistotekstiilien keräys sekä vaarallisen jätteen keräyksen ja käsittelyn kallistuminen. Maksukorotusten myötä kotitalouksien jätehuollon kokonaiskustannukset nousevat noin 7-10 %. Tyypillisesti muutos on noin euron luokkaa kuukausitasolla.

Jätetaksa on nyt luonnosvaiheessa, joten kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen. Jätelautakunnalle voi esittää kirjallisesti 3.11.2022 asti mielipiteitä taksamuutoksista. Jätelautakunta päättää ensi vuoden taksasta loppuvuoden kokouksessaan. Jätelautakunnan on joka tapauksessa hyväksyttävä taksa sellaisena, että jätemaksuilla saadaan katettua kokonaisuudessaan kuntalaisten jätehuoltopalvelujen kustannukset.

minus
plus
Jätehuoltomääräykset uudistumassa 02.06.2022

Jätelautakunnalla on käsittelyssä jätehuoltomääräysten uudistaminen. Jätehuoltomääräyksillä toimeenpannaan jätteiden kierrätyksen edistämiseksi jätelainsäädäntöön sisällytetyt erilliskeräysvelvoitteet. Samalla pyritään parantamaan jätteiden keräyksen ja kuljetusten toimivuutta sekä edistämään toimivaa jätteiden omatoimista käsittelyä.

Muutosten myötä kierrätettävien jätteiden erilliskeräys tulee laajenemaan. Vuoden 2023 heinäkuusta lähtien kaikilla taajamissa sijaitsevilla vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä on oltava sekajätteen, biojätteen ja kartonkipakkausten lisäksi erilliskeräys muovi- ja lasipakkauksille sekä metallille. Lisäksi biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee suurimmissa taajamissa. Kaikkia asuinkiinteistöjä koskeva biojätteen keräysvelvoite tulee koskemaan Kuopion, Pieksämäen ja Siilinjärven keskustaajamia sekä Siilinjärven Toivala-Vuorela taajamaa heinäkuusta 2024 lähtien. Biojätteen kompostointi on vaihtoehto erilliskeräykselle.

Biojätteen kompostointiin ei ole yleistä velvoitetta, mutta se on suositeltava tapa käsitellä biojätteet. Kompostointia koskevaa sääntelyä tarkennetaan määräyksissä. Uudessa jätelainsäädännössä edellytetään kompostoinnista ilmoittamista. Jätehuoltomääräysten mukaan kompostointi-ilmoitus tehdään jatkossakin kuntien jäteyhtiölle, Jätekukolle, joka kirjaa tiedot jätehuoltoviranomaisen rekisteriin.

Jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä koskevan sääntelyn lisäksi muutoksia on tulossa jäteastiatyhjennyksiä koskevaan sääntelyyn. Jäteastioiden tyhjennysvälejä koskeviin määräyksiin on tulossa pieniä väljennyksiä. Lisäksi jäteastioiden kuormaamisen sallittuja aikoja on tarkoitus jonkin verran väljentää, jotta jätteenkuljetuksia voitaisiin tehdä tarvittaessa myös aikaisin aamulla ja myöhään illalla.

Jätehuoltomääräykset ovat nyt luonnosvaiheessa, joten kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa niihin syyskuuhun 2022 saakka. Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräysten muutoksista vuoden 2022 lopussa, jotta uudet määräykset voisivat tulla voimaan vuoden 2023 alussa.

minus
plus
Katsaus jätevesilietteiden jätehuoltoon – asiakkaat tyytyväisiä kuljetuspalveluihin 24.03.2022

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollon tilannetta alueella. Kiinteistöillä syntyvien jätevesilietteiden kuljetukset on järjestetty niin, että asukkaat tilaavat tyhjennykset haluamaltaan jätehuoltorekiseriin merkityltä urakoitsijalta. Urakoitsijoiden tiedot on listattu Jätekukon verkkosivuille. Nämä urakoitsijat kuljettavat lietteet Jätekukon osoittamille kunnallisille jätevedenpuhdistamoille. Kuljettajat päättävät itse kuljetushinnoista, kun taas Jätekukon laskuttamasta käsittelyhinnasta päättää jätelautakunta.

Jätelautakunta selvitti muutamaan toimialueensa kuntaan kohdistetulla asiakaskyselyllä jätevesilietteiden tyhjennysten toimivuutta. Kyselyn tulosten mukaan asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä palveluun. Asiakkaat ovat saaneet tilattua kiinteistöilleen lietetyhjennykset pääsääntöisesti tyhjennystarpeen mukaan ja tyhjennykset ovat hoituneet ongelmitta. Valtaosa tilaa tyhjennykset aina tietyltä tutulta kuljettajalta.

Useimmat asiakkaat toivovat jätevesilietteiden kuljetusten jatkumista entisellään. Asiakkaat antoivat kuitenkin myös palautetta kuljetusyrityksille siitä, miten he toivoisivat palvelua parannettavan. Asiakkaat toivoivat kuljetusurakoitsijoilta esimerkiksi paremmin tietoja palveluista, kuten siitä, milloin tietyllä alueella hoidetaan kuljetuksia ja etukäteistietoa tyhjennyksen toteutusajasta. Myös lisää hintakilpailua toivottiin. Palautteet välitetään edelleen alueella toimiville kuljettajille.

minus
plus
Muutoksia yritysten vaarallisten jätteiden vastaanottomaksuihin 24.03.2022

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan muutoksen vuoden 2022 alussa voimaan tulleisiin jätetaksoihin. Muutos tehtiin yrityksiltä sekä julkisilta organisaatioilta vastaanotettavien vaarallisten jätteiden vastaanottomaksuihin. Muutos ei koske kotitalouksien vaarallisia jätteitä, jotka vastaanotetaan edelleen maksutta.

Tähän saakka Jätekukko on ottanut vaarallisia jätteitä vastaan yrityksiltä hyvin rajatusti. Koska yksityinen jätehuoltopalvelujen tarjonta alueella on muuttunut, on Jätekukon järjestämälle palvelulle yhä enemmän tarvetta. Jätekukko onkin tehnyt toiminnallisia muutoksia, joiden ansiosta se voi palvella yrityksiä entistä laajemmin. Jatkossa Jätekukko järjestää lajitteluasemilla erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille erikseen määriteltyjen vaarallisten jätteiden vastaan­ottoa, kun kyseessä on pienet jätemäärät.

Uuden, 1.4.2022 voimaan tulevan hinnoittelun mukaan erilaiset vaaralliset jätteet on jaettu kolmeen ryhmään niiden vastaanoton ja käsittelyn aiheuttamien kustannusten mukaan. Kullekin ryhmälle on omat hinnat, jotka perustuvat jäte-erän painoon. Uudet hinnat voi tarkistaa päivitetyistä taksoista.

minus
plus
Uusi jätetaksa voimaan 1.1.2022 02.12.2021

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan vuoden 2022 alussa voimaan tulevan jätetaksan. Jätetaksassa määritellään maksut Jätekukon järjestämille kotitalouksien jätehuoltopalveluille.

Jätemaksuihin tulee korotusta, koska lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet Jätekukon toimintaan ja samalla palvelujen tuottamisen kustannukset ovat nousseet. Jätemaksujen taso nousee keskimäärin 7 %.

Maksumuutosten myötä kotitalouksien jätehuollon kustannuksiin tulee tyypillisesti 0,50-1,20 euron korotus kuukausitasolla. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa se, millaiset jätehuoltopalvelut kiinteistöllä on ja miten paljon jätettä kiinteistöllä syntyy.

Tutustu jätemaksuihin >

minus
plus
Jätehuoltoa kehitetään yhteistyössä 02.12.2021

Savo-Pielisen jätelautakunta päivittää vuoden 2022 aikana kuntien yhteisen jätepoliittisen ohjelman, jossa määritellään kunnallisen jätehuollon kehittämiskohteet ja tavoitteet tuleville vuosille. Jätepoliittisen ohjelman rinnalla päivitetään jätehuollon palvelutaso, jossa määritellään, millaisia jätehuoltopalveluita asukkaille tarjotaan.

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan suunnitelman siitä, kuinka jätepoliittisen ohjelman ja palvelutason käytännön valmistelutyö toteutetaan. Valmistelutyötä tekevät kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta laajassa yhteistyössä eri sidosryhmiä sekä asukkaita kuunnellen.

Jätehuollon kehittämistarpeita selvitetään erilaisten keskustelutilaisuuksien ja kyselyiden avulla. Keskeisin osa valmistelua on keväällä 2022 järjestettävät työpajat, joissa kartoitetaan mm. kuntien, yhdistysten sekä asukkaiden näkemyksiä jätehuollon tulevaisuuden tilasta. Kevään 2022 aikana asukkailla on myös mahdollisuus keskustella ja kommentoida aihetta Otakantaa.fi palvelussa. Osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan etukäteen jätelautakunnan, kuntien ja Jätekukon verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. 

Työpajojen, kyselyiden ja keskusteluiden pohjalta kootaan jätehuollon kehittämistavoitteet ja tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään konkreettisia toimenpiteitä, joita kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta toteuttavat. Päivitystyön tuloksena valmistuva jätepoliittinen ohjelma toimii jätehuollon kehittämisen suunnannäyttäjänä aina vuoteen 2030 saakka.

minus
plus
Jätemaksuihin odotettavissa korotusta kustannusten nousun vuoksi 14.10.2021

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan luonnoksen uudeksi jätetaksaksi, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa. Jätetaksassa määritellään maksut kotitalouksien jätehuoltopalveluille. Palvelut järjestää kuntien omistama jäteyhtiö, Jätekukko.

Kotitalouksien jätemaksu koostuu kahdesta osasta: 1) asuinhuoneisto- ja vapaa-ajan asuntokohtaisesta perusmaksusta ja 2) jäteastian tyhjennysmaksuista tai aluekeräyspisteen käyttömaksusta. Nämä maksut pysyivät samalla tasolla ja osin laskivat vuosina 2017–2020. Lainsäädäntömuutosten ja kustannusten nousun vuoksi maksuja nostettiin vuodelle 2021. Korotustarvetta on myös vuodelle 2022.

Perusmaksulla katetaan jäteneuvonta ja viestintä sekä kaikkien kotitalouksien käytössä oleva palveluverkosto, kuten lajitteluasemien ylläpito, Jätekukon ekopisteet ja vaarallisten jätteiden vastaanotto. Lajitteluasemien ja vaarallisten jätteiden käsittelyn kustannusten nousun vuoksi perusmaksuun esitetään korotusta. Vakituisilla asunnoilla perusmaksun korotus on 2,30–4,50 euroa ja vapaa-ajan asunnoilla 1,25 euroa vuodessa. Kuukausitasolle laskettuna muutos on noin 0,10–0,40 euroa.

Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuilla katetaan sekajätteen keräyksen, kuljetuksen ja energiahyödyntämisen kustannukset sekä Jätekukon yleiset kustannukset. Lisäksi sekajätteen maksuilla katetaan biojätteen käsittelyn kustannukset, jotta biojäteastian tyhjennyshinta saadaan pidettyä kierrätyksen edistämiseksi sekajätettä edullisempana. Sekajätteen ja biojätteen käsittelyn kustannukset pysyvät vuonna 2022 ennallaan, mutta kilpailutettujen jätteenkuljetusten kustannukset nousevat kuljetusindeksikorotuksen vuoksi. Lisäksi yleisissä kuluissa on hieman kasvua. Sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin on tulossa tämän vuoksi astiakoosta riippuen 4–6 %:n korotus.

Hyötyjäteastioiden tyhjennyshinnoilla katetaan kierrätettävien jätteiden keräyksen ja kuljetuksen kustannukset. Kaikilla hyötyjätteillä eli biojätteellä, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksilla sekä metallilla on yksi yhtenäinen tyhjennyshinta. Koska jätteenkuljetusten kustannukset nousevat kuljetusindeksikorotuksen vuoksi noin 7 %, on tämä korotus tarkoitus viedä tyhjennyshintoihin.

Viime vuosina sekajäteastioiden tyhjennysmäärät ovat laskeneet noin 1,5–2 % vuodessa. Koska kunnallisen jäteyhtiön asiakaspalvelun, hallinnon, ICT-järjestelmien ja toimitilojen kulut ym. yleiset kustannukset katetaan ainoastaan sekajätemaksuilla, sekajätteen tyhjennysmäärien pienetessä näiden kustannusten osuus tyhjennyshinnassa on noussut. Hyötyjäteastioiden tyhjennysmäärät ovat taas viime vuosina kasvaneet, mutta niiden tyhjennysmaksuilla katetaan ainoastaan suorat keräyksen ja kuljetuksen kustannukset, ei siis lainkaan jäteyhtiön henkilöstökuluja tai muita yleisiä kuluja. Tällä tavalla hyötyjäteastioiden tyhjennyshinnat on pidetty edullisina ja taksalla kannustetaan hyötyjätteiden erilliskeräykseen ja kierrättämiseen.

Esitettyjen taksamuutosten myötä kotitalouksien jätehuollon kokonaiskustannuksiin tulee tyypillisesti 0,50-1,20 euron korotus kuukausitasolla. Korotuksen suuruuteen vaikuttaa se, millaiset jätehuoltopalvelut kiinteistöllä on ja miten paljon jätettä kiinteistöllä syntyy.

Jätetaksa on nyt luonnosvaiheessa, joten kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen. Jätelautakunnalle voi esittää kirjallisesti 12.11. asti mielipiteitä taksamuutoksista. Jätelautakunta päättää ensi vuoden taksasta loppuvuoden kokouksessaan. Jätelautakunnan on joka tapauksessa hyväksyttävä taksa sellaisena, että jätemaksuilla saadaan katettua kokonaisuudessaan kuntalaisten jätehuoltopalvelujen kustannukset.

minus
plus
Jätekukolle lupa uudelle laajennettujen jätteenkuormausaikojen kokeilulle 03.06.2021

Jätelautakunta myönsi kokouksessaan Jätekukolle määräaikaisen poikkeamisen jätehuoltomääräysten mukaisista jätteenkuormausajoista ajalle 12.7.-31.7.2021. Poikkeaminen mahdollistaa kokeilun, jossa Jätekukko selvittää, millaisia vaikutuksia laajennetuilla kuormausajoilla on jätteenkuljetusten toimintavarmuuteen, ja miten asiakkaat kokevat aikaiset ja myöhäiset jätteenkuljetusajat. Kokeilu toteutetaan nyt toisen kerran; ensimmäinen kokeilu oli vuodenvaihteessa.

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden kuormaus on sallittua taajamissa asuinkiinteistöillä arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 8-22. Lisäksi kuormaus on sallittua poikkeuksellisesti yksittäisinä päivinä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 6-22. Poikkeamispäätöksen mukaan Jätekukolla on lupa hoitaa kokeilun aikana jäteastioiden tyhjennyksiä tätä laajemmin, klo 5–23.

Kesäajalle ajoittuvan kokeilun tavoitteena on selvittää, olisiko varhaisilla ja myöhäisillä kuormausajoilla mahdollista vaikuttaa kesään ja lomakauteen liittyviin jätehuollon toimivuuden haasteisiin. Näitä ovat merkittävästi lisääntyvät astiatyhjennys- ja jätemäärät sekä kasvavien ajomatkojen aiheuttamat tyhjennys- ja ajoaikojen pitkittymiset. Kun aikataulut ovat hyvin tiukat, voivat esimerkiksi kalustorikot viivästyttää jätteenkuljetuksia huomattavasti. Laajennettu jätteenkuormausaika voisi helpottaa tyhjennysten suorittamista suunnitellusti.

Jätelautakunta on päätöksessään edellyttänyt, että Jätekukko tiedottaa asukkaille laajennetun kuormausajan kokeilusta ja toteuttaa kokeilun jälkeen kyselyn niille asukkaille, joihin varhainen ja/tai myöhäinen jätteenkuormausaika on kohdistunut. Jätekukon on myös tiedotettava kokeilun tuloksista kokeilun päätyttyä. Vuodenvaihteessa toteutetun kyselyn tulosten mukaan suurin osa asiakkaista ei kokenut aikaisia ja myöhäisiä jätteenkuormausaikoja häiritsevinä.

minus
plus
Jätelakiuudistus vaikuttaa alueen jätehuoltoon 03.06.2021

Meneillään oleva jätelain uudistus tulee vaikuttamaan monin tavoin kunnalliseen jätehuoltoon. Jätelautakunta käsitteli kokouksessaan jätelakiesityksen keskeistä sisältöä ja sitä, miten lainsäädäntöön esitetyt muutokset vaikuttavat alueen jätehuoltoon ja jätelautakunnan päätöksentekoon. Jätelakiuudistuksen tärkeimpänä tavoitteena on lisätä kierrätystä, joten jätelakiin ollaan ottamassa nykyistä tiukempia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen.

Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella biojätteelle ja kartonkipakkauksille on oltava erilliskeräys taajamissa kaikilla vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöillä. Biojätteen erilliskeräys tulee tästä vielä laajenemaan. Muovipakkausten, lasipakkausten ja metallin erilliskeräysvelvoite koskee nyt vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöjä. Lähivuosina näitäkin jätteitä on kerättävä taajamien vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä. Kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää jatkossakin hyötyjätteiden keräyksen asuinkiinteistöiltä.

Kiinteistökohtaisen keräyksen lisäksi hyötyjätteitä kerätään ekopisteissä. Valtakunnallinen Rinki-ekopisteverkosto tulee todennäköisesti tulevaisuudessa supistumaan. Jätekukko voi edelleen täydentää Rinki-ekopisteverkostoa omilla ekopisteillään, millä parannetaan asukkaille tarjottavaa palvelua. Vuonna 2023 alkaa uutena keräys tekstiilijätteelle, jolle Jätekukon on järjestettävä vastaanottopisteitä esimerkiksi lajitteluasemille.

Jätelautakunta tulee vielä ratkaisemaan jätehuoltomääräyksissä ja palvelutasossa, miten kattavasti hyötyjätteitä erilliskerätään. Samalla tarkastellaan laajemminkin jätehuollon sääntelyä ja jätehuoltopalvelujen tarjoamista alueella. Myös jätetaksaa aletaan uudistamaan ottaen huomioon toisaalta kasvavat hyötyjätteiden keräyksen kustannukset ja toisaalta se, että tuottajat tulevat maksamaan loppuvuodesta 2023 lähtien osan pakkausjätteiden keräyksen kustannuksista. Jätelautakunnan päätöksen mukaan jätehuoltomääräyksiä, taksaa ja palvelutasoa päivitetään loppuvuoden 2021 ja vuoden 2022 aikana. Kuntalaisia kuullaan muutoksia tehtäessä.

Jätelautakunnan toiminta

Lue jätelautakunnan toiminnasta

Lue lisää Jätelautakunnan toiminta Arrow

Toimialue

Katso, millä alueella jätelautakunta toimii

Lue lisää Toimialue Arrow

Kokoonpano

Tutustu jätelautakunnan nykyiseen kokoonpanoon

Lue lisää Kokoonpano Arrow