Asioi jätelautakunnassa

Jätelautakunnalta saat tietoa siitä, miten jätehuolto järjestetään jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätelautakunta myös opastaa jätemaksuihin liittyvissä asioissa.

Tarvittaessa voit hakea jätelautakunnalta jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta poikkeavia järjestelyjä kiinteistön jätehuoltoon. Jätelautakunta käsittelee myös jätehuoltomääräysten mukaisia ilmoituksia.

Tiedusteluihin vastataan muutaman päivän sisällä. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika on noin neljä viikkoa.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Poikkeavat järjestelyt, kun kiinteistö on käyttämätön

Oma jäteastia: tyhjennysten keskeyttäminen

Voit hakea jäteastian tyhjennyksiin pitkäaikaista keskeytystä, kun kiinteistösi on määräajan kokonaan käyttämätön. Käytön esteille on oltava luotettava selvitys. Korkeintaan vuoden keskeytyksistä riittää ilmoitus. Pidemmistä keskeytyksistä on tehtävä hakemus jätelautakunnalle.

Kimppa-astia: maksuosuuksien muuttaminen kimpassa

Jos olet järjestänyt jätehuollon kimpan kautta, voit sopia kimpan yhteyshenkilön kanssa kimpan maksuosuuksista. Maksuista on mahdollista neuvotella siten, ettei sinulle tulee enää kimpan jäteastian tyhjennyksistä maksua. Kimpan yhteyshenkilö ilmoittaa asiasta jätelautakunnalle tai Jätekukkoon.

Jätelautakunta ei voi päättää kimpan maksuosuuksista, vaan osakkaat sopivat niistä keskenään.

Jätehuoltoa ei ole vielä järjestetty tai käytössä aluekeräyspiste: jätemaksun kohtuullistaminen

Jos kiinteistösi on aluekeräyspisteen käyttäjä tai kiinteistö ei ole vielä liittynyt jätehuoltoon, voit hakea jätemaksun kohtuullistamista. Kun jätemaksua kohtuullistetaan, sitä pienennätään niin, että maksettavaksi tulee vain vuosittainen perusmaksu.

Voit hakea jätemaksun kohtuullistamista jätelautakunnalta seuraavasti:
1. ennen jätelaskun saapumista kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella,
2. jätelaskun saapumisen jälkeen jätemaksumuistutuksella, joka voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai lomakkeella 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta.

Kun saat jätelaskun, on se maksettava, vaikka tekisit siitä muistutuksen. Jos jätemaksua pienennetään tämän jälkeen, maksua palautetaan korkoineen.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Kiinteistön jätehuoltovelvoitteen poisto, kun kiinteistö on käyttökelvoton

Jätelain mukaan kiinteistön haltijan on liityttävä jätehuoltoon. Liittymisvelvollisuus koskee yhdenvertaisesti kaikkia vakituisia asuinkiinteistöjä ja vapaa-ajan asuntoja. Jos rakennus on kuitenkin niin huonokuntoinen, ettei sitä voida käyttää minkäänlaiseen asumiseen tai oleskeluun, ei liittymisvelvollisuutta ole.

Kiinteistöä koskeva jätehuoltovelvoite voidaan poistaa, jos kiinteistöllä oleva rakennus on käyttökelvoton. Asiasta on kuitenkin esitettävä tätä ennen jätelautakunnalle luotettava selvitys, joka voi olla esimerkiksi kunnan rakennusvalvonnan tai muun riippumattoman asiantuntijan lausunto taikka valokuvin täydennetty selvitys.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Jätehuoltomääräysten mukaisesta jäteastian tyhjennysvälistä poikkeaminen

Jätehuoltomääräysten mukaan jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti ja riittävän tiheästi, jotta jätteistä ei aiheudu haittoja. Sekajäteastia on tyhjennettävä vähintään kahden viikon välein kesällä (viikot 18-40) ja neljän viikon välein talvella (viikot 41-17), jos biojätettä ei lajitella erikseen sekajätteestä. Jos biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan, voi sekajäteastian tyhjennysväli olla neljä viikkoa ympäri vuoden.

Pidennetty, kahdeksan viikon tyhjennysväli on mahdollinen silloin, kun sekajäteastiaa käyttää 1-2 henkilön talous, käytössä on pieni jäteastia ja biojäte lajitellaan. Pidennetyn tyhjennysvälin saa ilmoittamalla asiasta Jätekukkoon.

Jätelautakunnan poikkeamispäätöksellä kahdeksan viikon tyhjennysväli voidaan lisäksi myöntää 3-5 henkilön taloudelle, jossa kaikki hyötyjätteet lajitellaan ja syntyvä jätemäärä on tämän vuoksi hyvin pieni. Pidennetyn tyhjennysvälin saamiseksi on tehtävä hakemus jätelautakunnalle.

Jos jäteastian pidennettyä tyhjennysväliä haetaan kimppajäteastialle, on kimpan yhteyshenkilön huolehdittava, että tarvittavat selvitykset jätteiden käsittelystä ja lajittelusta annetaan kaikista kimppaan kuuluvista kiinteistöistä.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Asumisessa syntyvien jätevesilietteiden omatoiminen käsittely

Ilmoitus omatoimisesta käsittelystä

Jätehuoltomääräysten mukaan asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely on sallittua, kun lietteet kalkkistabiloidaan ja levitetään viljelyksessä olevalle pellolle, joka on omassa hallinnassa.

Jos käsittelet jätevesilietteet omatoimisesti, sinun on tehtävä siitä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta ennen käsittelyn aloittamista. Ilmoituksessa on oltava tiedot, joilla voidaan arvioida omatoimisen käsittelyn asianmukaisuutta. Myös omatoimisesta käsittelystä luopumisesta on ilmoitettava, jotta viranomaisella on ajantasainen tieto tilanteesta.

Jätehuoltoviranomainen voi kieltää lietteiden omatoimisen käsittelyn, jos se ei ole ilmoituksen perusteella asianmukaista.

Ilmoitusta lietteen omatoimisesta käsittelystä ei tarvitse tehdä, jos jätevedet eivät sisällä vesikäymälöiden jätevesiä. Myöskään kuivakäymäläjätteen tai laitepuhdistamossa kiinteässä muodossa kerättävän lietteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Yhteiskäsittely

Voit ottaa käsiteltäväksi myös naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin oman kiinteistön lietteen. Yhteiskäsittely on mahdollinen korkeintaan viiden lähikiinteistön kesken.

Yhteiskäsittelystä ilmoituksen omatoimisesta käsittelystä tekee se, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen. Ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään.

Usean kiinteistön yhteisestä lietteen käsittelystä on ilmoitettava vuosittain toiminnan seuraamiseksi.

Asiointilomakkeet

Haluatko hakea poikkeavia järjestelyjä? Näillä lomakkeilla se on mahdollista

Lue lisää Asiointilomakkeet Arrow

Usein kysytyt kysymykset

Ennen kuin otat jätelautakuntaan yhteyttä, luethan tältä sivulta yleisimmin kysytyt kysymykset

Lue lisää Usein kysytyt kysymykset Arrow

Yhteystiedot

Jätelautakunnan yhteystiedot ja yleinen palautelomake

Lue lisää Yhteystiedot Arrow