Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat jätelautakunnan hyväksymiä paikallisia säännöksiä, joita on noudatettava. Määräykset ovat yhtenäiset kaikissa jätelautakunnan toimialueen kunnissa.

Alla on esitelty lyhyesti tällä hetkellä voimassa olevien määräysten keskeinen sisältö. Kattavat tiedot säännöksistä saat ladattavasta kunnallisten jätehuoltomääräysten asiakirjasta.

Jätehuoltomääräyksiä ollaan parhaillaan uudistamassa. Muutoksista määräyksiin päätetään jätelautakunnassa loppuvuonna 2022, jotta uudistetut määräykset voivat tulla voimaan 1.1.2023. Lue lisää uudistuksesta täältä.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Jätehuoltoon liittyminen: oma jäteastia, kimppa tai aluekeräyspiste

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on jätelain velvoittamina liityttävä jätehuoltoon, jonka hoitaa kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko. Jos samalla kiinteistöllä sijaitsee monta eri asuin- tai vapaa-ajan rakennusta, on niistä jokaisen oltava jätehuollon piirissä.

Oma jäteastia

Jos kiinteistön haltija valitsee liittymistavaksi oman jäteastian, asiasta ilmoitetaan Jätekukkoon. Jätekukko toimittaa kiinteistölle jäteastian. Kiinteistön haltijan on itse järjestettävä jäteastialle määräysten mukainen keräyspaikka.

Jätelasku muodostuu asuntokohtaisesta perusmaksusta sekä jäteastian tyhjennystapahtumista.

Kimppa

Lähikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli muodostaa jätekimpan. Lähikiinteistöjä ovat taajamissa samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt, haja-asutusalueella naapurit taikka tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt.

Kimpan perustamisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti Jätekukolle. Kimpalle valitaan yhteyshenkilö, joka vastaa kimpassa tapahtuvien muutoksien ilmoittamisesta.

Jätekukko toimittaa kimpalle jäteastian. Kimpan on itse järjestettävä jäteastialle määräysten mukainen keräyspaikka.

Kimppaosakkaan jätelasku muodostuu asuntokohtaisesta perusmaksusta ja kimpan osakkaiden kesken sovitusta osuudesta kimppa-astian tyhjennystapahtumiin.

Kiinteistön haltijan oma vapaa-ajan kiinteistö ja vakituinen asunto voivat olla kimpassa, kun ne ovat lähikiinteistöjä. Poikkeuksellisesti kimppa on mahdollinen myös silloin, jos vapaa-ajan asunnon lähellä tai matkalla vakituiselle asunnolle ei ole kohtuullisesti saavutettavaa aluekeräyspistettä.

Aluekeräyspiste

Jos kiinteistön haltija valitsee liittymistavaksi aluekeräyspisteen käytön, käytettävästä aluekeräyspisteestä on ilmoitettava Jätekukolle. Tiedon aluekeräyspisteistä saa liittymisen yhteydessä.

Kiinteistö on aluekeräyspisteen käyttäjä myös silloin, kun kiinteistön haltija ei ole ilmoittanut liittyvänsä jätehuoltoon omalla jäteastialla tai kimppa-astialla. Tässä tapauksessa kiinteistön haltija saa ensin kehotuksen liittyä jätehuoltoon jätelautakunnalta ja ilmoituksen liittämisestä Jätekukolta.

Haja-asutusalueella omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot voivat liittyä aluekeräyspisteeseen. Taajamassa aluekeräyspisteeseen voi liittyä vain, jos piste on taajamaan järjestetty.

Jätelasku muodostuu asuntokohtaisesta perusmaksusta ja vuosimaksusta kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Jätteiden lajittelu ja keräys kiinteistöllä

Kaikilla kiinteistöillä on oltava sekajätteelle joko oma tai kimppa-astia tai sekajäte on vietävä aluekeräyspisteeseen. Hyötyjätteet, joille on järjestetty keräys kiinteistöllä tai ekopisteissä, on lajiteltava erilleen sekajätteestä ja vietävä keräykseen.

Taajamissa, joissa on vähintään 300 asukasta, on asuinkiinteistöille järjestettävä sekajätteen lisäksi hyötyjätteiden erilliskeräys seuraavasti:

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä Biojäte Kartonki-pakkaukset Metalli Lasi-pakkaukset Muovi-pakkaukset Paperi
5 tai enemmän X X Jätelain mukaan kaikkien rivi- ja kerrostalojen on oltava paperinkeräyksen piirissä (pois lukien pientalo- ja haja-asutusalueet)
10 tai enemmän X X X X X

Myös ne kiinteistöt, joita erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia Jätekukon kanssa hyötyjätteiden keräykseen liittymisestä keräysreiteillä.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Jäteastioihin kuuluvat ja muualle toimitettavat jätteet

Hyötyjäteastioihin saa laittaa vain lajitteluohjeen mukaista hyötyjätettä. Kartongin, lasin ja muovin jäteastiaan kerätään vain kyseistä materiaalia oleva pakkausjäte. Metallin jäteastiaan kerätään pakkausjätteen lisäksi myös muuta pienmetallia.

Sekajäteastiaan laitetaan kotitalousjäte, josta on lajiteltu erikseen hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet. Sekajäteastiaan ei saa laittaa energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä. Pieniä määriä sellaista palamatonta ainetta, jolle ei ole järjestetty keräystä kiinteistöillä tai keräyspisteissä, kuten yksittäisten lasi- ja posliiniastioiden sirpaleita ja yksittäisiä pieniä PVC-muovisia esineitä, voi laittaa sekajäteastiaan.

Vaaralliset jätteet, isot jäte-esineet ja muut sellaiset jätteet, jotka eivät sovellu jäteastiaan, on toimitettava niille järjestettyihin vastaanottopaikkoihin. Vastaanottopaikkoja ovat esimerkiksi jätekeskus ja jäteasemat.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Jäteastiat ja jäteastioiden täyttäminen

Jätekukko toimittaa pyörälliset jäteastiat asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöille. Käytössä olevat jäteastiat korvataan Jätekukon toimittamalla jäteastioilla sitten, kun niiden kunto sitä edellyttää.

Jäteastioihin saa laittaa jätettä enintään seuraavasti:

  • korkeintaan 240 litran jäteastiat: 40 kg
  • 241 – 660 litran jäteastiat: 60 kg

Jätteet tulee pakata ennen niiden laittamista jäteastiaan. Jäteastiat on pestävä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti niin, ettei jätteistä aiheudu haittoja. Tyhjennykset on hoidettava vähintään seuraavasti:

Jätelaji Pisin tyhjennysväli kesäaikaan (viikot 18-40) Pisin tyhjennysväli talviaikaan (viikot 41-17)
Sekajäte 2 viikkoa 4 viikkoa
Sekajäte, joka ei sisällä biojätettä (kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi, josta on voimassa kompostointi-ilmoitus) 4 viikkoa 4 viikkoa
Biojäte 1 viikkoa 2 viikkoa
Kartonki- ja muovipakkaukset 8 viikkoa 8 viikkoa
Metalli ja lasipakkaukset 16 viikkoa 16 viikkoa

Jos kyseessä on 1-2 henkilön vakituinen talous, jolla on käytössään 140–240 litran sekajäteastia, syntyvä jätemäärä on vähäinen ja biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan asianmukaisesti, voi sekajäteastian tyhjennysväli olla kahdeksan viikkoa ympäri vuoden.

Biojäteastian tyhjennysväli voi olla kaksi viikkoa ympäri vuoden, jos asuinkiinteistön biojäteastia on osoitettu alle 10 asuinhuoneiston käyttöön tai käytössä on syväkeräys.

Vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastiat on tyhjennettävä vuoden aikana vähintään neljä kertaa korkeintaan neljän viikon tyhjennysvälillä sinä aikana, kun vapaa-ajan kiinteistöä käytetään eniten. Vain kesäaikaan käytettävissä olevien vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastiatyhjennykset on ajoitettava kesäaikaan (viikot 18–40). Jäteastia on tyhjennettävä muutoin tarpeen mukaan, kun kiinteistöä käytetään.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Jäteastioiden tyhjennysten keskeyttäminen

Vakituisen asuinkiinteistön ja muun ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi, kun kiinteistö on kokonaan käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi.

Vapaa-ajan kiinteistön neljästä tyhjennyksestä voidaan keskeyttää korkeintaan kaksi tyhjennystä, jos kiinteistöllä ei lainkaan oleskella sinä aikana, kun keskeytys on voimassa.

Kun määräaikainen keskeytys kestää korkeintaan kuusi kuukautta, asiasta sovitaan Jätekukon kanssa. Tätä pidempien keskeytysten myöntämisen ratkaisee jätehuoltoviranomainen.

Keskeytystarpeesta on ilmoitettava vähintään kolme arkipäivää ja aikaisintaan kuusi kuukautta ennen toivottua keskeytyksen alkamista. Jäteastia on aina tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Jätteiden keräyspaikan sijoittaminen

Jätteiden keräykselle tulee valita kiinteistöllä paikka, jossa jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta ei aiheudu haittaa tai vaaraa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle tai tyhjentäjälle.

Keräyspaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla jäteautolle riittävän laaja ja kantava kääntöpaikka. Myöskeräyspaikalle johtavan ajoväylän on oltava riittävän leveä ja kantava.

Jos jäteastian tyhjentämistä varten on liikuttava yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee osoittaa mahdollisten painorajoitusten aikana lupa jätekuljetusten suorittamiseen liikennemerkein.

Keräyspaikka on sijoitettava siten, että jäteastiat päästään tyhjentämään esteettä. Käsin siirrettävät jäteastiat on sijoitettava niin, että jäteauto pääsee vähintään 10 metrin etäisyydelle astioista

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Jätteiden keräyspaikka

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Eri jätelajien jäteastiat täytyy olla siirrettävissä tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Jätetilaan ei saa olla kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.

Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan tai kahden metrin säteelle siitä, ei saa sijoittaa sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu jäteauton kuljetettavaksi.

Taajamissa keräyspaikat, joita käyttää vähintään viisi asuinhuoneistoa tai joissa on yli kolme käsin siirrettävää jäteastiaa, tulee sijoittaa jätekatokseen tai jäteastiasuojaan.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Jätteiden kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, tarkoitukseen sopivassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Kompostori voi olla myös useamman naapurikiinteistön (2-5 kiinteistön) yhteinen.

Asianmukainen elintarvikejätteen kompostori:

  • kansi
  • pohja tai pohjaverkko
  • jyrsijäsuojattu (alle 7 mm reiät)
  • ilmankierroltaan riittävä
  • lämpöeristety, jos kompostoidaan talviaikaan
  • tehdasvalmisteinen tai itse rakennettu
  • tilavuudeltaan riittävä

Asuinkiinteistöjen elintarvikejätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella Jätekukolle. Ilmoitus on voimassa kymmenen vuotta, minkä jälkeen on tehtävä uusi ilmoitus. Jätekukko tiedottaa asiakkaita ilmoitusten uusimisvelvoitteesta ja tarkistaa uusista ilmoituksista, onko kompostointi jätehuoltomääräysten mukaista ennen kuin merkintä kompostoinnista tehdään asiakkaan tietoihin jätehuollon asiakasrekisteriin. Jätekukolle on ilmoitettava myös kompostoinnin muutoksista ja lopettamisesta.

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa, kompostointi­kehikossa tai aumassa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Jätteiden poltto

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kiinteistön tulipesissä, kuten keskuslämmityskattilassa tai takassa, saa polttaa ainoastaan käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia sytykkeenä. Muovia ei saa polttaa lainkaan.

Jätteiden avopoltto on kielletty. Kiellettyä avopolttoa on myös tynnyrissä tai vastaavassa säiliössä polttaminen. Taajaman ulkopuolella saa kuitenkin avotulella polttaa kuivia olkia, risuja, oksia, kantoja ja puhdasta puuta.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjentäminen

Saostussäiliöistä ja laitepuhdistamojen lietetiloista jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Jos kyseessä on 1-2 henkilön vakituinen asuinkiinteistö tai vapaa-ajan asunto, on liete poistettava säiliöstä vähintään kahden vuoden välein.

Umpisäiliöiden on oltava tiiviitä, ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.

Jätevesilietteen ja umpisäiliöiden jätevedet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle. Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen jätevesilietteet ja umpisäiliöiden jätevedet on toimitettava Jätekukon osoittamaan vastaanottopaikkaan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä (esim. kalkkistabiloituna) lannoitustarkoituksessa viljelyksessä olevalle pellolle. Pellon on oltava omassa hallinnassa. Lietettä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon.

Lietteen omatoimiseen käsittelyyn siirtymisestä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen käsittelyn aloittamista. Ilmoitusta lietteen omatoimisesta käsittelystä ei tarvitse tehdä, jos jätevedet eivät sisällä vesikäymälöiden jätevesiä.

Lietteet voidaan käsitellä myös yhteisesti 2-5 lähikiinteistön kesken. Sen, joka käsittelee lietteen, on ilmoitettava asiasta kirjallisesti viimeistään kahta kuukautta ennen tyhjennyksiä vuosittain jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä vastaavan yhdyshenkilön yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöistä, joiden lietteitä hyödynnetään.

Jätehuoltoviranomainen hyväksyy ilmoituksen, jos lietteiden käsittely on määräysten mukaista. Ilmoitus on voimassa kymmenen vuotta. Jätehuoltoviranomainen voi kieltää lietteiden omatoimisen käsittelyn, jos se ei ole ilmoituksen perusteella asianmukaista.

Vähäiset määrät lietettä voi kompostoida kiinteistöllä. Lietteen määrä on vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 60 litraa vuodessa. Lisäksi laitepuhdistamossa kiinteässä muodossa kerättävän lietteen voi kompostoida kiinteistöllä.

 

Jätehuoltomääräykset ladattavina tiedostoina

Määräykset ja taksat

Yleistä tietoa siitä, mitä jätehuoltomääräykset ja taksat ovat

Lue lisää Määräykset ja taksat Arrow

Jätetaksat

Mistä jätemaksu koostuu?

Lue lisää Jätetaksat Arrow