Kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan Savo-Pielisen jätelautakunnan kuulutukset. Kuulutuksissa kerrotaan keskeisistä valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä.

Hyötyjätteiden kuljetusalue hyväksytty – sekajätteen kuljetusalueeseen päivityksiä

Julkaistu 03.06.2020

Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 2.6.2020 hyötyjätteiden kiinteistöittäisen kuljetusalueen, joka otetaan käyttöön 1.10.2020 alkaen. Lisäksi lautakunta hyväksyi sekajätteen kiinteistöittäisen kuljetusalueen päivitykset.

Hyötyjätteiden kuljetusalue

Kuntien jäteyhtiö Jätekukko kerää kiinteistöiltä biojätettä, metallia sekä kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia. Kaikille hyötyjätteille on määritelty yksi yhtenäinen kuljetusalue, jolla kiinteistöt voivat liittyä hyötyjätteiden keräykseen omalla tai lähikiinteistöjen yhteisellä jäteastialla (kimppa). Hyötyjätteiden kuljetusalueesen voi tutustua karttapalvelussa.

Hyötyjätteiden kuljetusalueeseen kuuluvat vähintään 300 asukkaan asemakaavoitetut taajamat, joissa kuljetusalueeseen kuuluvat kaikki kunnan ylläpitämät kadut ja tiet sekä keskeiset yksityistiet. Asemakaavoitettujen taajamien katu- ja tieverkon lisäksi hyötyjätteiden kuljetusalueeseen on liitetty keskeisillä reiteillä sijaitsevat muut taajamat sekä alueet, joissa on tiivistä loma-asutusta (Tahko ja Koli). Taajamien ja tiiviin loma-asutuksen alueiden lisäksi hyötyjätteiden kuljetusalueeksi on määritelty näiden väliset keskeiset tieyhteydet.

Hyötyjätteiden kiinteistöittäinen kuljetusalue otetaan käyttöön 1.10.2020 alkaen. Kaikki ne kohteet, joissa on tällä hetkellä hyötyjätteiden keräystä ja jotka jäävät kuljetusaluerajauksen ulkopuolelle, tiedotetaan kirjeitse vähintään kuukautta ennen keräyksen päättymistä. Kartonki-, muovi- ja lasipakkausten sekä metallin keräys ekopisteillä palvelee niitä kiinteistöjä, joilla ei ole tyhjennyksessä omia jäteastioita hyötyjätteille, ja biojätteet voidaan kompostoida kiinteistöillä.

Päivitetty sekajätteen kuljetusalue

Jätelautakunta on täydentänyt sekajätteen kiinteistöittäistä kuljetusaluetta siltä osin, kun kuljetusalueesta on puuttunut sellaisia keskeisten taajama-alueiden ja loma-asuntoalueiden teitä, jotka täyttävät kuljetusalueeseen liittämisen edellytykset. Kaikki tiet, jotka on liitetty hyötyjätteiden kuljetusalueeseen, on liitetty myös sekajätteen kuljetusalueeseen, jos niitä ei ole siihen vielä aiemmin liitetty. Sekajätteen kuljetusalue on karttapalvelussa.

Päätösten nähtävillä olo ja muutoksenhakuoikeus päätöksiin

Päätöksiä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä tällä sivulla 11.7.2020 saakka. Päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti.

Kuljetusalueet ovat saatavilla myös nähtävillä pitoajan jälkeen Kuopion kaupungin karttapalvelussa (http://kartta.kuopio.fi).

Kokoukset

Jätelautakunnan pöytäkirjat ja kokoustiedotteet

Lue lisää Kokoukset Arrow

Määräykset

Tietoa jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä

Lue lisää Määräykset Arrow

Taksat

Mistä jätemaksu koostuu?

Lue lisää Taksat Arrow