Jätehuoltomääräysten uudistus

Jätelautakunta on hyväksynyt päätöksellään uudistuneet jätehuoltomääräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2023. Uudistuksella on muutettu erityisesti kierrätettävien jätteiden erilliskeräysvelvoitteita sekä kompostointia ja jäteastioiden tyhjennyksiä koskevia säännöksiä. Määräyksiin on sisällytetty uusia velvoitteita lainsäädäntömuutosten pohjalta, mutta myös joustoja asiakastoiveiden mukaisesti.

Laajentuvat kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteet

Kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteita on laajennettu. Kaikilla taajamissa sijaitsevilla vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä on oltava sekajätteen, biojätteen ja kartonkipakkausten lisäksi erilliskeräys muovi- ja lasipakkauksille sekä metallille. Tämä velvoite on tullut voimaan 1.7.2023. Lisäksi biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee suurimmissa taajamissa. Kaikkia vakituisia asuinkiinteistöjä koskeva biojätteen keräysvelvoite tulee koskemaan Kuopion, Pieksämäen ja Siilinjärven keskustaajamia sekä Siilinjärven Toivala-Vuorela taajamaa 30.9.2024. Biojätteen kompostointi on vaihtoehto erilliskeräykselle.

Alle viiden huoneiston kiinteistöille ei ole tulossa erilliskeräysvelvoitetta pakkausjätteille. Myöskään biojätteen keräykselle ei ole alle viiden huoneiston kiinteistöillä velvoitteita muissa kuin em. isoimmissa taajamissa. Keräyksen voi kuitenkin järjestää kiinteistölle vapaaehtoisesti, jos kiinteistö sijaitsee taajamassa tai muualla kierrätettävien jätteiden kuljetusalueella (kts. taajamat ja kuljetusalue kartalla). Pakkausjätteiden keräykseen on käytettävissä myös ekopisteet.

Biojätteen kompostointi suositeltavaa – ilmoitus asiasta Jätekukkoon

Biojätteen kompostointiin ei ole velvoitetta, mutta se on suositeltava tapa käsitellä biojätteet. Biojätettä eli elintarvikejätteitä kompostoitaessa on oltava tarkoitukseen soveltuva, suljettu ja hyvin ilmastoitu kompostori, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostorilta ei kuitenkaan vaadita enää lämpöeristystä, jos vain tilavuutta biojätteelle on riittävästi myös talvella, kun komposti voi jäätyä.

Uudessa jätelainsäädännössä edellytetään kompostoinnista ilmoittamista. Jätehuoltomääräysten mukaan kompostointi-ilmoitus tehdään edelleen kuntien jäteyhtiölle, Jätekukolle, joka kirjaa tiedot jätehuoltoviranomaisen rekisteriin. Jos kiinteistöllä kompostoidaan, mutta kompostoinnista ei ole tehty ilmoitusta, on ilmoitus tehtävä viipymättä. Jos ilmoitus on kuitenkin jo tehty Jätekukkoon viimeisen viiden vuoden aikana, ei sitä ole tarvetta tehdä nyt uudestaan. Jätekukko tiedottaa ilmoituksen tehneitä asiakkaita, kun ilmoitus on tarvetta uusia.

Jäteastioiden tyhjennysvälisääntelyyn tarkistuksia

Kiinteistöjen jäteastiat on tyhjennettävä määräysten mukaan säännöllisesti riittävän tiheillä tyhjennysväleillä, jottei jätteistä aiheudu haittoja ja jottei niitä ohjaudu epäasianmukaiseen käsittelyyn jäteastioiden ylitäytön vuoksi.

Sekajätteen tyhjennysvälisääntely on hieman väljentynyt. Kiinteistöt, joilla sekajätettä syntyy vain vähän, käytössä on korkeintaan 240 litran sekajäteastia ja biojätteet erilliskerätään tai kompostoidaan, voivat tyhjennyttää jäteastian kahdeksan viikon välein ympäri vuoden. Väljennyksellä kannustetaan jätteiden lajitteluun ja sekajätteen synnyn vähentämiseen.

Pientaloille ja pienille taloyhtiöille on mahdollistettu biojätteen keräykselle pidennetty neljän viikon tyhjennysväli talviaikaan. Muutoksella pyritään biojätteen erilliskeräyksen edistämiseen, kun biojäteastiaa ei ole tarvetta tyhjentää niin usein kuin ennen. Kesällä tyhjennykset on tehtävä entiseen tapaan vähintään kahden viikon välein, ettei haittoja aiheudu.

Jätteenkuljetusaikoihin joustoa

Jätehuoltomääräyksissä on aikarajat jätteiden kuormaamiselle taajamissa asuinkiinteistöjen läheisyydessä. Tavallisesti jätteenkuljetukset hoidetaan arkisin klo 6–22. Uusien jätehuoltomääräysten mukaan kuormaaminen on mahdollista arkisin poikkeuksellisesti myös aikaisin aamulla (klo 5–6) ja myöhään illalla (klo 22–23) esimerkiksi haastavien sääolosuhteiden viivästyttäessä kuljetuksia. Laajennettujen kuormausaikojen avulla pyritään saamaan jäteastiat tyhjennettyä poikkeuksellisissakin tilanteissa suunnitellusti siten, ettei jäteastioiden ylitäyttöjä tule.

Tutustu uusiin jätehuoltomääräyksiin

Voimassa olevat jätehuoltomääräykset

Tutustu tällä hetkellä voimassa oleviin jätehuoltomääräyksiin

Lue lisää Voimassa olevat jätehuoltomääräykset Arrow