Jätehuoltomääräysten uudistus

Jätelautakunnalla on työn alla jätehuoltomääräysten uudistaminen. Jätehuoltomääräyksillä toimeenpannaan uudistuneen jätelainsäädännön velvoitteet jätteiden kierrätyksen edistämiseksi. Samalla pyritään parantamaan jätteiden keräyksen ja kuljetusten toimivuutta sekä edistämään toimivaa jätteiden omatoimista käsittelyä.

Uusista jätehuoltomääräyksistä on kuultu kuntalaisia, kuntia ja muita sidosryhmiä kesän ja syksyn 2022 aikana. Määräysten valmistelu jatkuu annetut mielipiteet ja lausunnot huomioon ottaen. Jätelautakunnan on tarkoitus päättää jätehuoltomääräyksistä loppuvuodesta 2022, jotta uudistetut jätehuoltomääräykset voivat tulla voimaan 1.1.2023.

Laajentuvat kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteet

Kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteet ovat laajentumassa. Vuoden 2023 heinäkuusta lähtien kaikilla taajamissa sijaitsevilla vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä on oltava sekajätteen, biojätteen ja kartonkipakkausten lisäksi erilliskeräys muovi- ja lasipakkauksille sekä metallille. Lisäksi biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee suurimmissa taajamissa. Kaikkia asuinkiinteistöjä koskeva biojätteen keräysvelvoite tulee koskemaan Kuopion, Pieksämäen ja Siilinjärven keskustaajamia sekä Siilinjärven Toivala-Vuorela taajamaa heinäkuusta 2024 lähtien. Biojätteen kompostointi on vaihtoehto erilliskeräykselle.

Alle viiden huoneiston kiinteistöille ei ole tulossa erilliskeräysvelvoitetta pakkausjätteille. Myöskään biojätteen keräykselle ei ole alle viiden huoneiston kiinteistöillä velvoitteita muissa kuin em. isoimmissa taajamissa. Keräyksen voi kuitenkin järjestää kiinteistölle vapaaehtoisesti, jos kiinteistö sijaitsee taajamassa tai muualla kierrätettävien jätteiden kuljetusalueella (kts. taajamat ja kuljetusalue kartalla). Pakkausjätteiden keräykseen on käytettävissä myös ekopisteet.

Kompostointisääntelyyn muutoksia

Biojätteen kompostointiin ei ole velvoitetta, mutta se on suositeltava tapa käsitellä biojätteet. Biojätettä eli elintarvikejätteitä kompostoitaessa on oltava jatkossakin tarkoitukseen soveltuva, suljettu ja hyvin ilmastoitu kompostori, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Jatkossa ei kuitenkaan edellytetä kompostorilta lämpöeristystä, jos vain tilavuutta biojätteelle on riittävästi myös talvella, kun komposti voi jäätyä.

Uudessa jätelainsäädännössä edellytetään kompostoinnista ilmoittamista. Jätehuoltomääräysten mukaan kompostointi-ilmoitus tehdään jatkossakin kuntien jäteyhtiölle, Jätekukolle, joka kirjaa tiedot jätehuoltoviranomaisen rekisteriin. Ilmoitus kompostoinnista on tehtävä viimeistään vuoden 2023 alussa. Jos ilmoitus on kuitenkin jo tehty Jätekukkoon viimeisen viiden vuoden aikana, ei sitä ole tarvetta tehdä nyt uudestaan. Jätekukko tiedottaa asiakkaita, kun ilmoitus on tarvetta uusia.

Jäteastioiden tyhjennysvälisääntelyyn tarkistuksia

Kiinteistöjen jäteastiat on tyhjennettävä määräysten mukaan säännöllisesti riittävän tiheillä tyhjennysväleillä, jottei jätteistä aiheudu haittoja ja jottei niitä ohjaudu epäasianmukaiseen käsittelyyn jäteastioiden ylitäytön vuoksi.

Sekajätteen tyhjennysväliä on tarkoitus väljentää hieman, kun jätettä syntyy kiinteistöllä vain vähän. Jatkossa kiinteistöt, joilla on käytössä pieni jäteastia ja biojätteet erilliskerätään tai kompostoidaan, voisivat tyhjennyttää jäteastian kahdeksan viikon välein ympäri vuoden riippumatta siitä, kuinka monta henkilöä kiinteistöllä asuu. Väljennyksellä kannustetaan jätteiden lajitteluun ja sekajätteen synnyn vähentämiseen.

Pientaloille ja pienille taloyhtiöille mahdollistetaan biojätteen keräykselle neljän viikon tyhjennysväli talviaikaan. Muutoksella pyritään biojätteen erilliskeräyksen edistämiseen, kun biojäteastiaa ei ole tarvetta tyhjentää niin usein kuin ennen. Kesällä tyhjennykset on tehtävä entiseen tapaan vähintään kahden viikon välein, ettei haittoja aiheudu.

Jätteenkuljetusaikoihin joustoa

Jätteiden kuljetuksiin liittyen annetaan jätehuoltomääräyksissä kuormaamiselle taajamissa asuinkiinteistöjen läheisyydessä aikarajat, joita esitetään väljennettäväksi jonkin verran entisestä. Tavallisesti jätteenkuljetukset hoidetaan arkisin klo 6–22. Jätekukko on kokeillut kahteen eri otteeseen laajennettuja kuljetusaikoja ja näiden kokeilujen pohjalta esitetään, että jatkossa kuormaaminen olisi mahdollista arkisin klo 5–23. Tarkoituksena on kuitenkin, ettei jätteitä kuormata säännönmukaisesti näillä aikaväleillä, vaan ainoastaan silloin, kun tälle on tarvetta haastavien olosuhteiden, kuten hankalien sääolosuhteiden, vuoksi. Kuormausaikojen laajennuksella pyritään siihen, että jäteastiat saataisiin tyhjennettyä aina tyhjennysrytmin mukaisina oikeina päivinä niin, ettei jäteastioiden ylitäyttöjä tule.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuoltoon uutta sääntelyä

Kiinteistön haltijoille asetetaan tarkempia uusia velvoitteita saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapitoon ja säiliöiden luokse esteettömän kulun varmistamiseen, jottei lietteistä aiheudu haittoja ja ne saadaan aina toimivasti tyhjennettyä. Jätevesilietteet on tyhjennettävä säännöllisesti. Myös jätevesilietteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä on jatkossakin mahdollista, jos liete kalkkistabiloidaan ja levitetään lannoitteeksi viljelyksessä olevalle pellolle. Omatoimisesta käsittelystä tehtävä jätehuoltoviranomaiselle kirjallinen ilmoitus, jonka voimassaoloaika on jatkossa viisi vuotta.

Voimassa olevat jätehuoltomääräykset

Tutustu tällä hetkellä voimassa oleviin jätehuoltomääräyksiin

Lue lisää Voimassa olevat jätehuoltomääräykset Arrow