Jätepoliittinen ohjelma

Jätepoliittisessa ohjelmassa määritellään, miten kunnallista jätehuoltoa kehitetään ja kiertotaloutta edistetään toimialueella tulevina vuosina. Vuoteen 2030 tähtäävässä ohjelmassa kunnallisen jätehuollon toimijat ovat yhdessä määritelleet kehittämistavoitteita jätteettömyyden ja materiaalienkierron edistämiseksi sekä jätehuoltopalveluiden kehittämiseksi. Tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelmaan on määritelty konkreettisia toimenpiteitä, joita toimialueen kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta toteuttavat ohjelman toimikaudella.

Kaikki toimialueen kunnat ovat vuoden 2023 aikana hyväksyneet ohjelman ja sitoutuneet näin yhteisiin tavoitteisiin. Savo-Pielisen jätelautakunta seuraa ohjelman toteutumista.

Ohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä

Jätelautakunta valmisteli vuoteen 2030 tähtäävän jätepoliittisen ohjelman vuosien 2022-2023 aikana yhteistyössä toimialueensa kuntien ja Jätekukon kanssa. Ohjelmaa varten selvitettiin työpajoissa ja kyselyillä myös keskeisten sidosryhmien ja kuntalaisten näkemyksiä jätehuollon kehittämisen suuntaviivoista ja painopisteistä.

Yhteenvedot työpajojen ja kyselyn tuloksista ovat ohessa. Aineistoja on hyödynnetty jätepoliittisen ohjelman valmistelussa.

Jätepoliittisen ohjelman luonnos oli kuntien ja kuntalaisten kommentoitavana kevättalvella 2023. Kuntalaisten näkemykset sekä kuntien ja muiden tahojen lausunnot on otettu huomioon ohjelmassa.

Yhteistyöryhmä edistää ohjelman toimeenpanoa

Jätepoliittisen ohjelman edistämistä ja seurantaa varten on perustettu yhteistyöryhmä, jossa on edustus toimialueen kunnista, alueen ELY-keskuksista, Jätekukolta, Savo-Pielisen jätelautakunnasta ja jätehuollon viranomaispalveluista. Yhteistyöryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Ensimmäinen tapaaminen oli 9.4.2024 ja tapaamisessa määriteltiin mm. toiminnan tavoitteet ja työryhmän tehtävät.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on:

   • edistää jätepoliittisen ohjelman jalkauttamista käytäntöön, jotta tavoitteet jätteen määrän vähentämiseksi, kierrätysasteen nostamiseksi ja jätehuoltopalveluiden kehittämiseksi toteutuvat.
   • seurata jätepoliittisen ohjelman toteutumista.
   • päättää toimintavuoden aikana edistettävät jätepoliittisen ohjelman toimenpiteet tai teemat.
   • edistää kiertotalouden ja resurssiviisauden sisällyttämistä kuntien strategioihin sekä vuosittaiseen toiminnan ja talouden suunnitteluun.
   • edistää kuntien, viranomaisten ja jäteyhtiön välistä yhteistyötä ja mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakamisen eri toimijoiden kesken.
   • välittää tietoa ohjelmaan toteutukseen vaikuttavista asioista. Yhteistyöryhmän jäsenet vievät työryhmässä käsiteltyjä asioita oman organisaation tietoon sekä tuovat ajankohtaisia asioita työryhmän tietoon.
   • huomioida jätepoliittisen ohjelman linkittyminen kuntien ilmastosuunnitelmiin sekä valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan.

   Jätehuollon ohjaus

   Yleistä tietoa jätehuollon kehittämisestä

   Lue lisää Jätehuollon ohjaus Arrow

   Palvelutaso

   Kuntalaisille määritelty jätehuollon palvelutaso

   Lue lisää Palvelutaso Arrow