Saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuolto

Jätevesilietteiden jätehuollosta on säädetty jätehuoltomääräyksissä. Jätehuoltoviranomainen seuraa määräysten toteutumista, joten sen tehtäviin kuuluu myös asumisessa syntyvien jätevesilietteiden tyhjennysten seuranta.

Jätevesilietteiden säännöllinen tyhjentäminen on tärkeää kiinteistön jätevesijärjestelmän toimivuuden takaamiseksi sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Jätehuoltomääräysten mukaan saostussäiliöt, laitepuhdistamoiden lietetilat ja vastaavat on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Pienillä (1-2 henkilön) asuinkiinteistöillä ja vapaa-ajan asunnoilla tyhjennysväli voi olla kaksi vuotta. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.

Lietetyhjennys tulee ensisijaisesti tilata jätehuoltorekisteriin merkityltä kuljetusyrittäjältä, joka kuljettaa lietteet käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle. Asusmislietteet voi myös tietyin edellytyksin käyttää lannoitteena pellolla, tällöin lietteen käsittelijän on ilmoitettava asiasta etukäteen kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle (kts. ohjeet alla).

Sain kirjeen lietteiden tyhjennyksistä, kuinka toimia?

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Edellisestä lietetyhjennyksestä on yli kaksi vuotta

 • Jos kyseessä on vakituisesti asuttu kiinteistö ja saostus- tai umpisäiliön tyhjennyksestä on yli kaksi vuotta, säiliö on tarpeen tyhjentää viipymättä.
 • Tyhjennys tilataan jätehuoltorekisteriin merkityltä kuljetusyrittäjältä, joka toimittaa lietteet käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle. Lietteenkuljettajien yhteystiedot löytyvät Jätekukon verkkosivuilta.
 • Tyhjennystiedot kirjautuvat jätehuollon asiakasrekisteriin, ja Jätekukko laskuttaa lietteiden käsittelymaksun jätetaksan mukaisesti. Lietteenkuljettaja voi puolestaan laskuttaa kuljetusmaksun.
 • Lietetyhjennyksestä ei tarvitse ilmoittaa erikseen jätehuoltoviranomaiselle.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Edellisestä lietetyhjennyksestä on alle kaksi vuotta

 • Jos käytössä olevan saostus- tai umpisäiliön tyhjennyksestä on alle kaksi vuotta ja saat kirjeen lieteseurannasta, on todennäköistä, että jätehuollon asiakasrekisterin tiedoissa on virhe.
 • Olethan yhteydessä jätelautakunnan asiakaspalveluun asian selvittämiseksi, kts. yhteystiedot

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Lietteet hyödynnetään lannoitteena pellolla

 • Jos asumisessa syntyvät lietteet hyödynnetään lannoitteena pellolla, lietteen käsittelijän on tehtävä asiasta ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä tällä lomakkeella.
 • Ilmoituksen perusteella varmistetaan, että lietteiden käsittely on säädösten mukaista.
 • Jätevesiliete pitää aina ennen peltolevitystä käsitellä hygieeniseltä laadultaan haitattomaksi esim. kalkkistabiloimalla. Lietteen levitykseen tulee myös olla riittävästi viljelykseen soveltuvaa peltoalaa. Lietteiden levittäminen ei ole sallittu pohjavesialueella, eikä lietteitä saa levittää metsään tai muualle maastoon.
 • Aktiiviviljelijä saa käsitellä ja hyödyntää lannoitteena myös naapurikiinteistöillä syntyvää lietettä. Tällaisessa yhteiskäsittelyssä voi olla mukana korkeintaan viisi kiinteistöä. Lietteen käsittelijän on ilmoitettava tällä lomakkeella niiden kiinteistöjen tiedot, joiden lietteitä hän käsittelee.

Sulje lisätieto aiheesta.
Avaa lisätietoa aiheesta.
Kiinteistö on liittynyt viemäriverkostoon tai lietettä ei synny

 • Jos kiinteistö on liittynyt viemäriverkostoon tai kiinteistöllä ei synny lainkaan saostus- tai umpisäiliölietettä (esim. kiinteistöllä on lietteetön pienpuhdistamo tai kuivakäymälä), pyydämme ilmoittamaan asiasta jätehuoltoviranomaiselle.
 • Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti tällä lomakkeella. Ilmoituksen perusteella tiedot päivitetään jätehuollon asiakasrekisteriin, eikä lieteseuranta johda kiinteistön osalta jatkotoimenpiteisiin.