Poikkeaminen jätehuoltomääräysten mukaisista jätteenkuormausajoista

Jätekukolle lupa laajennettujen jätteenkuormausaikojen kokeilulle

Jätelautakunta myönsi kokouksessaan 3.6.2021 Jätekukolle lyhyen määräaikaisen poikkeamisen jätehuoltomääräysten mukaisista jätteenkuormausajoista. Poikkeaminen mahdollistaa heinäkuussa toteutettavan kokeilun, jonka aikana Jätekukko selvittää, millaisia vaikutuksia laajennetuilla kuormausajoilla on jätteenkuljetusten toimintavarmuuteen sekä miten asiakkaat kokevat aikaiset ja myöhäiset jätteenkuljetusajat. Kokeilu toteutetaan nyt toisen kerran; ensimmäinen kokeilu oli vuodenvaihteessa.

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden kuormaus on sallittua taajamissa asuinkiinteistöillä arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 8-22. Lisäksi kuormaus on sallittua poikkeuksellisesti yksittäisinä päivinä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 6-22. Poikkeamispäätöksen mukaan Jätekukolla on lupa hoitaa jäteastioiden tyhjennyksiä tätä laajemmin, klo 5–23, ajalla 12.7.-31.7.2021.

Kesäajalle ajoittuvan kokeilun tavoitteena on selvittää, olisiko varhaisilla ja myöhäisillä kuormausajoilla mahdollista vaikuttaa kesään ja lomakauteen liittyviin jätehuollon toimivuuden haasteisiin. Näitä ovat merkittävästi lisääntyvät astiatyhjennys- ja jätemäärät sekä kasvavien ajomatkojen aiheuttamat tyhjennys- ja ajoaikojen pitkittymiset. Kun aikataulut ovat hyvin tiukat, voivat esimerkiksi kalustorikot viivästyttää jätteenkuljetuksia huomattavasti. Laajennettu jätteenkuormausaika voisi helpottaa tyhjennysten suorittamista suunnitellusti.

Poikkeaminen myönnettiin seuraavin edellytyksin:

  • Jätekukon on tiedotettava asiakkaille monikanavaisesti kokeilun toteuttamisesta;
  • Jätekukon on tyhjennettävä klo 5-6 ja 22-23 mahdollisuuksien mukaan kohteita, jotka eivät ole asutuksen välittömässä läheisyydessä;
  • Kokeilu on toteutettava mahdollisuuksien mukaan niin, etteivät aikaiset/myöhäiset kuormausajat kohdistu toistuvasti useita kertoja samoihin kiinteistöihin;
  • Jätekukon tulee kirjata ylös kokeiluun liittyvät asiakasyhteydenotot;
  • Jätekukon on selvitettävä asiakkaiden kokemuksia kyselyin;
  • Kokeilun vaikutuksista on raportoitava jätehuoltoviranomaiselle ja alueen ympäristönsuojeluviranomaisille.

Päätöksen nähtävillä olo

Jätelautakunnan päätös on nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla. Päätös on julkaistu 3.6.2021 ja sen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisesta. Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään päätöspöytäkirjaan liitetyn valitusosoituksen mukaisesti.

Lisätietoja asiasta Savo-Pielisen jätelautakunnan asiakaspalvelusta puh. (017) 185 668 ja jatelautakunta(at)kuopio.fi.

Kuopiossa 3.6.2021

Savo-Pielisen jätelautakunta