Kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin valmisteltu muutoksia

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia sitovia paikallisia määräyksiä. Määräyksillä edistetään kierrätystä sekä varmistetaan alueella toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittoja.

Savo-Pielisen jätelautakunnalla on valmisteltu jätehuoltomääräysten muuttamista. Muutokset kohdistuvat erityisesti sääntelyyn siitä, miten kiinteistöt liitetään sekajätteen ja kierrätettävien jätteiden jätehuoltoon. Samalla tehdään muita vähäisiä tarkistuksia määräyksiin ja niiden perusteluihin.

Kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteet ovat vähitellen laajentuneet niin tällä alueella kuin valtakunnallisestikin. Viime vuonna astui voimaan velvoite erilliskerätä kaikilla taajamissa sijaitsevilla vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä sekajätteen, biojätteen ja kartonkipakkausten lisäksi myös muovi- ja lasipakkauksia sekä metallia. Tänä vuonna tulee lisäksi voimaan velvoite biojätteen erilliskeräykseen tai kompostointiin kaikilla vakituisilla asuinkiinteistöillä suurimmissa taajamissa.

Kun eri alueilla on saatu kokemuksia jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden laajentumisesta, on todettu, että lukuisia kiinteistöjä jää tiedottamisesta ja jätehuoltoviranomaisen kehotuksista huolimatta osin tai kokonaan kierrätettävien jätteiden keräyksen ulkopuolelle. Jotta kiinteistöt saadaan jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti tehokkaasti keräyksen piiriin, määräyksiin esitetään muutosta siihen, miten velvoitteet toteutetaan. Mikäli kiinteistön haltija ei itse tilaa kiinteistölleen vaadittavia jäteastioita, Jätekukko toimittaa ne lähtökohtaisesti ilman tilausta.

Muutos jätehuoltoon liittämistä koskevaan sääntelyyn koskee rivi- ja kerrostaloja sekä taajamissa sijaitsevia omakotitaloja ja paritaloja. Vapaa-ajan kiinteistöille ja haja-asutusalueilla sijaitseville asuinkiinteistöille jäteastioita ei toimiteta ilman tilausta, vaan nämä kiinteistöt liitetään entiseen tapaan aluekeräyspisteisiin, jos muuta jätehuollon järjestämistapaa ei ilmoiteta.

Kattavampaa tietoa jätehuoltomääräysten muutoksista ja niiden perusteluista on jätelautakunnan kokouspöytäkirjassa: Jätelautakunnan kokousasia

Vaikutusmahdollisuudet määräyksiin

Jätehuoltomääräysten muutokset ovat nyt luonnosvaiheessa, joten kuntalaiset voivat edelleen vaikuttaa asiaan. Jätehuoltomääräysten luonnos ja niiden perustelut ovat nähtävillä 22.4.2024 saakka. Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä, jotka on toimitettava kirjallisesti nähtävilläol­oaikana jätelautakunnalle jatelautakunta(at)kuopio.fi tai PL 1097, 70111 Kuopio. Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräysten muutoksista myöhemmin keväällä. Tarkoitus on, että jätehuoltomääräykset tulevat voimaan muutettuina 1.10.2024.