Uusi jätehuollon palvelutaso hyväksytty

Savo-Pielisen jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan jätehuollon palvelutason vuoteen 2030. Jätehuollon palvelutasossa asetetaan vähimmäistaso kuntalaisille tarjottaville jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö, Jätekukko toteuttaa. Näitä ovat jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalvelut sekä palveluneuvonta ja viestintä. Lisäksi on määritelty taso jätehuoltoviranomaisen toteuttamille viranomaispalveluille.

Jätehuollon palvelutaso valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä jätehuoltoviranomaisen, alueen kuntien ja Jätekukon kesken. Kuntalaisten ja eri sidosryhmien näkemyksiä jätehuollon palveluiden kehittämistarpeista selvitettiin kyselyin ja työpajamenetelmin. Palvelutasoluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä touko-elokuussa 2023, ja luonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet on huomioitu hyväksytyssä palvelutasossa.

Palvelutason keskeisimmät muutokset koskevat lajitteluasemaverkostoa ja täydentäviä ekopisteitä. Lajitteluasemaverkostoa kehitetään vuoteen 2030 mennessä niin, että nykyistä hieman suppeampi kiinteiden lajitteluasemien verkosto ja sitä täydentävä kiertävä palvelu muodostavat saavutettavan ja toimivan kokonaisuuden. Uusilla lajitteluasemilla tarjotaan laajat aukioloajat ja valmius itsepalvelutoimintaan. Niissä taajamissa, joissa ei ole kiinteää lajitteluasemaa, tarjotaan kiertävää lajitteluasemapalvelua keskeisillä pysähdyspaikoilla.

Jätekukko täydentää Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n tarjoamaa ekopistepalvelua järjestämällä ekopisteen niille alueille, joilla on kuntalaisten säännöllisesti käyttämiä lähipalveluja, kuten päivittäistavarakauppa tai koulu eikä alueella ole Ringin järjestämää ekopistettä. Jätekukon täydentävä ekopisteverkosto kasvaa noin kymmenellä ekopisteellä vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisäksi muovipakkausten keräys järjestetään kaikille Jätekukon täydentäville ekopisteille ja Ringin kanssa pyritään tekemään yhteistyötä niin, että myös kaikkiin taajamissa ja tiiviin ympärivuotisen loma-asutuksen alueilla sijaitseville Rinki-ekopisteille saadaan muovipakkausten keräys viimeistään vuonna 2025.

Palvelutason muutosten vaikutuksia ja linjausten oikeasuuntaisuutta seurataan, ja palvelutasoa päivitetään tarvittaessa voimassaolokauden puolivälissä.