Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2030 kuntiin hyväksyttäväksi

Jätelautakunta hyväksyi kokouksessa jätepoliittisen ohjelman ehdotuksen ja esittää ohjelman hyväksyttäväksi kaikille toimialueensa kunnille. Jätepoliittinen ohjelma kertoo, kuinka toimialueen jätehuoltoa kehitetään ja kiertotaloutta edistetään tulevina vuosina.

Jätelautakunta valmisteli ohjelman yhteistyössä kuntien ja Jätekukon kanssa. Ohjelmaa varten selvitettiin työpajoissa ja kyselyillä kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä siitä, mitä jätehuollossa olisi tärkeää kehittää. Ohjelmaluonnos oli yleisesti nähtävillä helmi-maaliskuussa 2023, ja luonnokseen esitetyt lausunnot ja mielipiteet on huomioitu ohjelmaehdotuksessa. Kuulemiskierroksen perusteella ohjelmaa ja sen toteuttamista pidetään tärkeänä, jotta valtakunnalliset kierrätystavoitteet voidaan alueella saavuttaa.

Jätepoliittisen ohjelman avulla edistetään jätteettömyyttä ja vastuullista kuluttamista, tehostetaan materiaalien kiertoa sekä kehitetään jätehuoltopalveluita asiakastarpeet ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on vähentää jätettä siten, että syntyvä jätemäärä on vuonna 2030 pienempi kuin vertailuvuonna 2020. Kierrätysastetta halutaan nostaa nykyisestä noin 47 %:sta merkittävästi – tavoitteena on, että jätteistä kierrätettäisiin 65 %. Lisäksi tavoitteena on, että asiakastyytyväisyys jätehuoltopalveluihin on korkealla tasolla ja jätehuolto toteutetaan alueella hiilineutraalisti. Tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelmaan on määritelty konkreettisia toimenpiteitä toimialueen kunnille, Jätekukolle ja jätelautakunnalle.