Jätehuoltomääräykset uudistumassa

Jätelautakunnalla on käsittelyssä jätehuoltomääräysten uudistaminen. Jätehuoltomääräyksillä toimeenpannaan jätteiden kierrätyksen edistämiseksi jätelainsäädäntöön sisällytetyt erilliskeräysvelvoitteet. Samalla pyritään parantamaan jätteiden keräyksen ja kuljetusten toimivuutta sekä edistämään toimivaa jätteiden omatoimista käsittelyä.

Muutosten myötä kierrätettävien jätteiden erilliskeräys tulee laajenemaan. Vuoden 2023 heinäkuusta lähtien kaikilla taajamissa sijaitsevilla vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä on oltava sekajätteen, biojätteen ja kartonkipakkausten lisäksi erilliskeräys muovi- ja lasipakkauksille sekä metallille. Lisäksi biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee suurimmissa taajamissa. Kaikkia asuinkiinteistöjä koskeva biojätteen keräysvelvoite tulee koskemaan Kuopion, Pieksämäen ja Siilinjärven keskustaajamia sekä Siilinjärven Toivala-Vuorela taajamaa heinäkuusta 2024 lähtien. Biojätteen kompostointi on vaihtoehto erilliskeräykselle.

Biojätteen kompostointiin ei ole yleistä velvoitetta, mutta se on suositeltava tapa käsitellä biojätteet. Kompostointia koskevaa sääntelyä tarkennetaan määräyksissä. Uudessa jätelainsäädännössä edellytetään kompostoinnista ilmoittamista. Jätehuoltomääräysten mukaan kompostointi-ilmoitus tehdään jatkossakin kuntien jäteyhtiölle, Jätekukolle, joka kirjaa tiedot jätehuoltoviranomaisen rekisteriin.

Jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä koskevan sääntelyn lisäksi muutoksia on tulossa jäteastiatyhjennyksiä koskevaan sääntelyyn. Jäteastioiden tyhjennysvälejä koskeviin määräyksiin on tulossa pieniä väljennyksiä. Lisäksi jäteastioiden kuormaamisen sallittuja aikoja on tarkoitus jonkin verran väljentää, jotta jätteenkuljetuksia voitaisiin tehdä tarvittaessa myös aikaisin aamulla ja myöhään illalla.

Jätehuoltomääräykset ovat nyt luonnosvaiheessa, joten kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa niihin syyskuuhun 2022 saakka. Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräysten muutoksista vuoden 2022 lopussa, jotta uudet määräykset voisivat tulla voimaan vuoden 2023 alussa.