Jätehuoltoa kehitetään yhteistyössä

Miltä jätehuolto näyttää arjessasi vuonna 2030? Miten jätteen määrä saadaan laskuun ja millaisin keinoin kiertotaloutta voidaan edistää? Millaisia jätehuoltopalveluita tulevaisuudessa tarvitaan?

Jätepoliittinen ohjelma suunnannäyttäjänä

Savo-Pielisen jätelautakunta on laatimassa uutta jätepoliittista ohjelmaa yhteistyössä kuntien ja Jätekukon kanssa. Myös asukkaat ja sidosryhmät ovat mukana vaikuttamassa ohjelman valmisteluun. Tavoitteena on luoda toimialueelle yhteinen visio, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden mukaan jätehuoltoa kehitetään tulevina vuosina. Samalla laaditaan jätehuollon palvelutaso, jossa määritellään, millaisia jätehuoltopalveluita asukkaille tarjotaan.

Uudet tavoitteet jätehuollolle

Osana jätepoliittisen ohjelman ja jätehuollon palvelutason valmistelua järjestettiin keväällä 2022 neljä tulevaisuustyöpajaa. Työpajoissa keskeisten sidosryhmien edustajat, asukkaat sekä kuntatoimijat pääsivät visioimaan alueen jätehuollon tulevaisuutta sekä jätteettömyyden ja kiertotalouden edistämistä. Työpajoihin osallistui yhteensä 58 henkilöä.

Lisäksi kevään aikana toimialueen asukkailla ja luottamushenkilöillä oli mahdollisuus vastata kyselyyn jätehuollon kehittämisestä. Kyselyllä kartoitettiin jätepoliittisen suunnittelun kannalta tärkeitä jätehuollon painopisteitä, arvoja sekä visiota. Lisäksi selvitettiin arjen kiertotalouden toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä jätehuoltopalveluiden kehittämistarpeita. Kyselyyn saatiin vastausaikana 258 vastausta.

Ohessa koonti työpajojen ja kyselyn tuloksista.

Kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille sekä kyselyyn vastanneille! Aineistoja hyödynnetään jätepoliittisen ohjelman ja jätehuollon palvelutason valmistelussa. Syksyn 2022 aikana jätehuollon kehittämistavoitteet kootaan yhteen ja määritellään tavoitteiden saavuttamiseksi konkreettisia toimenpiteitä, joita kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta toteuttavat.