Jätehuoltoa kehitetään yhteistyössä

Miltä jätehuolto näyttää arjessasi vuonna 2030? Miten jätteen määrä saadaan laskuun ja millaisin keinoin kiertotaloutta voidaan edistää? Millaisia jätehuoltopalveluita tulevaisuudessa tarvitaan?

Jätepoliittinen ohjelma suunnannäyttäjänä

Savo-Pielisen jätelautakunta on käynnistänyt jätepoliittisen ohjelman laadinnan yhteistyössä kuntien ja Jätekukon kanssa. Myös asukkaat pääsevät vaikuttamaan ohjelman valmisteluun. Tavoitteena on luoda toimialueelle yhteinen visio, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden mukaan jätehuoltoa kehitetään tulevina vuosina. Samalla laaditaan jätehuollon palvelutaso, jossa määritellään, millaisia jätehuoltopalveluita asukkaille tarjotaan.

Kuntalaisille ja eri sidosryhmien edustajille on järjestetty kevään aikana tulevaisuusorientoituneita työpajoja, joissa on visioitu jätehuollon tulevaisuutta sekä jätteettömyyden ja kiertotalouden edistämistä alueella. Lisäksi kuntalaisten on ollut mahdollista vastata sähköiseen kyselyyn alueen jätehuollon kehittämistarpeista. Osallistamisen tuloksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan verkkosivuilla kesän aikana.

Uudet tavoitteet jätehuollolle

Työpajojen, kyselyn ja keskusteluiden pohjalta kootaan kesän ja syksyn 2022 aikana yhteen jätehuollon kehittämistavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään konkreettisia toimenpiteitä, joita kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta toteuttavat.

Yhteistyössä eri näkemyksiä kuullen saamme muodostettua jätehuollon kehittämiseksi tahtotilan, jonka saavuttamiseen voimme yhteisesti sitoutua.